ЗА НАС

Основната ни дейност е Инвестиционното проектиране. Изготвяме проекти по всички части, изпълняваме авторски надзор и извършваме технически консултации преди и по време на строителството. Екипът ни се състои от високо квалифицирани инженери и архитекти с пълна проектантска правоспособност и дългогодишен опит в проектирането. Целта ни е да реализираме идеите на клиента чрез предоставяне на качество и оптималност по отношение на проект, цена и срокове за изпълнение.

Изтегли нашата брошура

Изтегли презентация


услуги
Услуги
 • Проектиране
 • Консултации
 • Авторски надзор
 • Kонструктивни експертизи
 • Изготвяне на становища
 • Технически паспорти
 • Прединвестиционно проучване
 • Възстановяване на книжа
 • Промяна предназначение
проекти
Проекти
 • Рекламни елементи и табели
 • Жилищни и обществени сгради
 • Производствени и складови бази
 • Второстепенни и обслужващи сгради
 • Пристройки и надстройки на сгради
 • Подпорни стени и съоръжения
 • Огради
 • Реконструкции


Нормативна уредба и Закони
Нормативна уредба и Закони
Полезно
Полезно

чл. 1 (2) В зависимост от тяхната категория по ЗУТ строителните конструкции на нови строежи се проектират, както следва:
1. за строежи от 1 и 2 категория – по Еврокодовете;
2. за строежи от 3, 4 и 5 категория, които се възлагат по реда на ЗОП – по Еврокодовете, с изключение на строежите, възлагани по реда на глава осма „а“ от ЗОП;
3. за строежи от 3, 4, 5 и 6 категория, които не се възлагат по реда на ЗОП – по Еврокодовете или по действащите национални нормативни актове за проектиране ...
(3) Реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на съществуващи строежи ...
(4) Проектирането на строежите по ал. 3 по задание на възложителя може се извършва и по Еврокодовете ...
(5) При реконструкция, рехабилитация и основен ремонт на съществуващи пътни и железопътни мостове ...

МРРБ, Изм. и доп. на Наредба № РД-02-20-19/2011г.

Рекламни табели и билборди

В общия случай рекламни табели и билборди се поставят след одобряване на проект и издаване на разрешение за поставяне (монтаж) в съответствие с изискванията на Общината. Ако желаете да поставите рекламна табела или билборд на магазин, заведение, банков офис, друг обект или свободно стоящи в имота Ви, свържете се с нас, за да Ви насочим какви документи са необходими и да изготвим Вашия проект.

Проектиране на нов строеж

Всяко ново строителство е законно да бъде извършено само след одобряване на проект и издаване разрешение за строеж от Общината. Ако искате да строите в имота си, свържете се с нас, за да обсъдим вашите инвестиционни намерения. Ние ще Ви насочим какви документи са необходими и ще изготвим Вашия проект.

Преустройство и/или смяна предназначение

Преустройство и/или смяна предназначение на сграда или част от нея може да бъде извършено след одобряване на проект и издаване разрешение за строеж от Общината. Ако искате да преустроите и/или промените предназначението на сграда или част от нея, свържете се с нас, за да обсъдим вашите идеи. Ние ще Ви насочим какви документи са необходими и ще изготвим Вашия проект.

Виза за проектиране

Възложителят или упълномощено от него лице може да поиска виза за проектиране, писмено чрез Заявление. Тя се издава от главния архитект на Общината. Визата за проектиране представлява копие (извадка) от действащ подробен устройствен план с обхват поземления имот и съседните му поземлени имоти, с означени налични сгради и постройки в него и в съседните имоти и с нанесени линии на застрояване и допустими височини, плътност и интензивност на застрояване и други изисквания, ако има такива, както и допустимите отклонения. Когато кадастралната карта е влязла в сила след влизането в сила на подробния устройствен план, визата се издава върху комбинирана скица от кадастралната карта и подробния устройствен план. Задължително е издаване на виза за: новопроектирани обекти от основото и допълващо застояване; времени строежи; обекти в неурегулирани малки населени места; застрояване извън границите на урбанизираните територии; в случаите когато изработваният проект за подробен устройствен план не променя предвижданията на действащ подробен устройствен план; при прилагане на действащи подробни устройствени планове се променят само разположението и конфигурацията на предвидените сгради; за обекти - недвижими културни ценности.

Търпими строежи
Строежи, изградени до 31 март 2001 г., за които няма строителни книжа, но са били допустими по разпоредбите, които са действали по времето, когато са извършени, или по действащите разпоредби съглапредставянесно този закон, са търпими строежи и не подлежат на премахване или забрана за ползване. Те могат да бъдат предмет на прехвърлителна сделка след издаване на удостоверение за търпимост от Общината.
Одобряване на инвестиционен проект
Инвестиционните проекти, по които се издава разрешение за строеж, се съгласуват и одобряват след писмено заявление на възложителя и след представяне на: 1. Документи за собственост, а за сгради на жилищностроителни кооперации - и влязло в сила решение на общото събрание за приемане на проекта; 2. Виза за проектиране,в случаите когато се изисква такава. 3. Три копия от инвестиционния проект. 4. Влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон; 5. Оценка за съответствието, изготвена по реда на чл. 142, ал. 6 от ЗУТ; 6. Разрешително за изграждане на водовземно съоръжение за подземни води и/или разрешително за водовземане, и/или разрешително за заустване на отпадъчни води, издадени по реда и в случаите, предвидени в Закона за водите. 7. Положително становище на органите за пожарна безопасност и защита на населението за строежите от първа, втора и трета категория; 8. Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура. 9. Други документи, необходими в зависимост от конкретния случай.