Технически паспорти

Предлагаме Ви изготвяне на технически паспорти в съответствие с Наредба 5 за техническите паспорти на строежите. Според чл. 176а, ал. 1 от ЗУТ След завършване на нов строеж, както и след реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на съществуващ строеж, се съставя технически паспорт на строежа. Не се съставят технически паспорти за строежите от допълващото застрояване, огради и временни строежи.