Прединвестиционно проучване

В зависимост от инвестиционното намерение и Възложителя може да обхваща: изясняване на инвестиционното строително намерение; проучвания за определяне на подходящо местоположение на обекта и на условията за застрояване съобразно предвижданията на устройствените планове; геоложки, геотехнически, хидрогеоложки проучвания; технико-икономическа обосновка; избор на подходящ вариант; специфични проучвания при реконструкция, пристрояване и надстрояване на съществуващи сгради, в т.ч. архитектурно и конструктивно заснемане на сградите и изследване на техническата инфраструктура; други специфични проучвания.