Възстановяване на строителни книжа

Изготвяме проекти за възстановяване на строителни книжа в съответствие на чл. 145, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) на сгради с изгубена, повредена или унищожена документация. Необходимо условие за процедурата е наличието на документ, доказващ съществуването на строителни книжа в миналото.