Политика за защита на личните данни

4 June 2021
Comments 0
Категория: НОВИНИ
4 June 2021, Comments 0

ДЕКЛАРАЦИЯ

за поверителност

Считано от 25 май 2018 г. влиза в сила Регламент (ЕС) 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR) на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г., относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните).Регламентът урежда правата и задълженията по защита на личните данни на физическите лица от всички държави членки на ЕС.

„Бизон дизайн“ ООД осъществява дейността по събиране, обработване и съхранение на лични данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни, само и единствено с изричното съгласие на „субекта на данните“ и с цел изпълнение на услугите, предоставяни от компанията.

„Бизон дизайн“ ООД е администратор на лични данни, по смисъла на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 4, ал. 7).

Настоящата Декларация за поверителност на личните данни предоставя информация за начина, по който „Бизон дизайн“ ООД обработва събраните или получени лични данни на клиенти и служители на компанията.

Какви лични данни събираме?

Служители

„Бизон дизайн“ ООД обработва личните данни, които служители (субект на данните) ни предоставят доброволно при кандидатстване и/или започване на работа, подписване на договор и др. Ние обработваме следните Ваши лични данни: име, фамилия, ЕГН, e-mail, стационарен и/или мобилен телефонен номер, постоянен адрес и/или адрес за кореспонденция.

Клиенти

„Бизон дизайн“ ООД обработва личните данни, които клиенти (субект на данните) ни предоставят доброволно при сключване на договор за проектиране и/или други услуги, извършвани от компанията. Ние обработваме следните Ваши лични данни: име, фамилия, ЕГН, e-mail, стационарен и/или мобилен телефонен номер, постоянен адрес и/или адрес за кореспонденция, лице за контакт (име и фамилия), законен или договорен представител (име и фамилия).

Защо са ни необходими?

Обработваме Вашите лични данни за следните цели:

 • Персонализиране на проектите;
 • Сключване и изпълнение на договори помежду ни;
 • Издаване на данъчни фактури;
 • Подготвяне и попълване на Образци за издаване на разрешение за строеж, скица и др., необходими или тясно свързани с процеса на проектиране;

Данните ще се използват само за горепосочените цели от „Бизон дизайн“ ООД и само от служители / подизпълнители на дружеството, които имат нужда от достъп до данните за постигане на горепосочените цели или за случаи, в които законът изисква или позволява това.

На какво основание обработваме личните Ви данни?

За да обработваме Вашите лични данни законосъобразно, е необходимо да съществува валидно правно основание. В зависимост от целите, ние обработваме личните Ви данни на следните основания:

 • получено от Вас съгласие;
 • изискване, произтичащо от действащото в Р. България законодателство, вкл. от съобразяване с европейски политики и изисквания за управление на договорените отношения;
 • упражняване и/или изпълнение на права и/или задължения, произтичащи от договор или преддоговорни отношения.

Когато обработваме личните Ви данни на основание даденото от Вас съгласие, имате право да оттеглите Вашето съгласие по всяко време, като оттеглянето има действие занапред и няма да засегне законосъобразността на обработването, основано на Вашето съгласие преди неговото оттегляне.

Колко дълго съхраняваме данните Ви?

Вашата лична информацията ще бъде запазена, докато:

 • не поискате тя да бъде изтрита;
 • сключеният между нас договор е в действие;
 • имаме неудовлетворени правни претенции по сключения между нас договор;
 • имаме нормативно определено основание или задължние да правим това за период, посочен в съответния нормативен акт, от който произтичат правото или задължението ни. След този период Вашата лична информация ще бъде изтрита без уведомление.
 • Какво правим със събраните лични данни?

Обработването на Вашите лични данни може да включва: събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране, промяна, извличане, използване, подреждане, комбиниране, ограничаване, изтриване, унищожаване, разкриване чрез предаване или по друг подходящ начин. Проектантските услуги, които предлагаме изискват обработване и съхранение на лични данни, които са минимизирани. Тези данни са необходими, за да бъде изпълнена съответната услуга според нормативната уредба на Република България и Европейския Съюз. „Бизон дизайн“ ООД събира личните данни за конкретни, легитимни цели и личните данни не се обработват по-нататък по начин несъвместим с тези цели.

Обработването и съхранението на Вашите лични данни се извършват на територията на Р.България.

Дружеството обработва личните Ви данни, както следва:

 • Автоматичен начин на обработване – чрез електронни средства за записване и съхраняване на информация;
 • Неавтоматичен начин на обработване – чрез поддържане на хартиен носител.

Всички електронни и хартиени носители и бази данни, съдържащи лични данни, са надлежно защитени със съответните организационни и технически мерки според изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).

За да ни помогнете да поддържаме високо ниво на сигурност, Ви молим да запазите поверителността и да не разкривате информация за договорните ни взаимоотношения на трети лица.

 • Споделяне на информация с трети страни

Защитата на личната Ви информация е важна за нас.

Целта ни е да постигнем високо качество на услугите, които предоставяме. За изпълнение на тази максима понякога се налага да ангажираме трети лица – подизпълнители и/или доставчици на продукти и услуги, които за да изпълнят функциите си имат нужда от достъп до личните Ви данни. За да защитим Вашата лична информация, декларираме пред Вас, че те са договорно задължени да се съобразят с Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни и за неизползване на Вашата лична информация за други цели.

Ние няма да споделяме тази информация с други лица, освен ако:

 • това се изисква и/или е позволено от нормативен акт;
 • е необходимо за изпълнение на договори с „Бизон дизайн“ ООД;
 • е налице откриване, разследване и предотвратяване на измами и други незаконни дейности от овластени органи.
 • имаме Вашето изрично съгласие.

Ако и когато се прехвърля Вашата лична информация на трети лица, ние гарантираме, че същата е защитена с подходящи средства.

 • Какви са Вашите права?
 • Право на достъп и на предоставяне на копие от личните Ви данни;
 • Право на коригиране на Вашите лични данни;
 • Право на изтриване на личните Ви данни („право да бъдеш забравен“);
 • Право на ограничаване на обработването на личните Ви данни;
 • Право на преносимост на личните Ви данни.
 • Как да упражните правата си?

Длъжностното лице по защита на личните данни в „Бизон дизайн“ ООД е инж. Р. Кратункова. Можете да упражите някое от своите права и/или да зададете въпроси по отношение обработването на личните Ви данни на e-mail: info@bizon-design.com. Вашата заявка, жалба, въпрос и др. ще бъдат разгледани в рамките на 20 работни дни и ще получите отговор. При необходимост срокът може да бъде намален / удължен, в зависимост от броя на заявките, сложността на казусите, форсмажорни обстоятелства независещи от компанията, промяна в законодателството на Р. България и др.

 • Подаване на жалба

В случай на установяване нарушаването на Вашите законни права и интереси, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

Принципи при събирането, обработването и съхраняването

При обработката, събирането и съхраняването на лични данни, „Бизон дизайн“ ООД се ръководи от следните принципи:

 • Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • Съотносими с целите на обработка и свеждане до минимум на събираните данни;
 • Ограничение на целите на обработване;
 • Точност и актуалност на данните;
 • Ограничаване срока на съхранение на документи с лични данни;
 • Цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни

Други

„Бизон дизайн“ ООД не събира и не обработва лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, както и обработването на генетични и биометрични данни, данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физически лица.

„Бизон дизайн“ ООД

Декларация за съгласие

Comments are closed.