Наредба № РД-02-20-2 от 26.01.2021 г. за определяне на изискванията за достъпната среда

6 April 2021
Comments 0
Категория: НОВИНИ
6 April 2021, Comments 0

Чл. 1. (1) С наредбата се определят правилата, нормите и нормативите (минималните стандарти) за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията. Изискванията на наредбата се прилагат при проектирането и изпълнението на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и в сградите и съоръженията за осигуряване на достъпна архитектурна среда за цялото население, като се отчитат и специфичните нужди на хората с намалена подвижност, в т.ч. на хората с увреждания.

(2) Наредбата се прилага едновременно с изискванията на нормативните актове за обема и съдържанието на устройствените планове и инвестиционните проекти, правилата и нормативите за устройство на територията и на нормативните актове и техническите спецификации за проектиране и изпълнение на строежите.

(3) Елементите на достъпната среда в урбанизираните територии, сградите и съоръженията се проектират и изпълняват в съответствие с изискванията на тази наредба, като се комбинират в зависимост от конкретните условия така, че да се осигури универсален дизайн на средата, без да се налага допълнително адаптиране за нейното свободно ползване в максимална степен от цялото население, като се отчитат и специфичните нужди на хората с намалена подвижност.

Универсален дизайн на средата се осигурява с проектното решение при спазване най-малко на следните принципи:1. свободно (независимо) ползване на средата от хора с намалена подвижност с различни затруднения;2. приспособимост на средата така, че да е пригодена към голям обхват от дейности;3. средата е лесна за разбиране независимо от уменията, знанията, езиковата принадлежност или нивото на концентрация на ползващите я хора;<4. средата дава ясна осезаема информация на ползващите я хора независимо от околните условия или сензорните им затруднения;<BR>5. минимизиране на опасните зони и опасностите от случайни инциденти;6. осигуряване на ефективно и комфортно ползване на средата с минимални усилия;7. осигуряване на подходящи размери и пространство за подход, достигане и управление на средата съобразно фиг. 1, 2, 3 и 4 и независимо от възрастта, височината, състоянието или мобилността на хората.

Чл. 2. (1) Съществуващи елементи на достъпната среда в урбанизираната територия, определени в чл. 53, ал. 2, т. 1 от Закона за хората с увреждания (ЗХУ), и съществуващи сгради и съоръжения за обществено обслужване, определени в чл. 53, ал. 2, т. 2 ЗХУ, се привеждат в съответствие с изискванията за достъпност на наредбата при извършване на техни реконструкции, основни обновявания, основни ремонти, преустройства, промяна на предназначение, пристроявания и надстроявания.

(2) При разработване на инвестиционен проект на строежите по ал. 1, вкл. на самостоятелни обекти за обществено обслужване в сградите и съоръженията, се извършва оценка на достъпността за тяхното съответствие с изискванията на тази наредба, освен ако такава оценка вече не е изготвена в резултат на обследването по реда на наредбата по чл. 176а, ал. 6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). Техническите мерки за привеждане на съществуващите елементи на достъпната среда в урбанизираната територия и на съществуващи сгради и съоръжения в съответствие с изискванията на наредбата се определят и доказват мотивирано с инвестиционния проект, изготвен по реда на ЗУТ, въз основа на резултатите от извършената оценка за достъпност.

(3) В случаите по ал. 1, когато за отделни съществуващи елементи на достъпната среда в урбанизираната територия и в съществуващи сгради и съоръжения за обществено обслужване, вкл. самостоятелни обекти за обществено обслужване в сгради и съоръжения, не могат да се спазят изцяло изискванията за достъпност на наредбата и принципите за универсален дизайн, се прилага разпоредбата на чл. 57, ал. 2 ЗХУ и изискванията на наредбата се осигуряват, доколкото това не обременява излишно и непропорционално и е технически възможно, без да се намаляват проектните експлоатационни показатели на строежа, в т.ч. механично съпротивление, устойчивост и дълготрайност на конструкцията и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания.

(4) Преди планиране на текущи ремонти на съществуващи елементи на достъпната среда в урбанизираната територия, сградите и съоръженията по чл. 53, ал. 2, т. 1 и 2 от ЗХУ се извършва оценка за достъпност, с която се установяват необходимите и техническите възможни мерки за привеждането им в съответствие с изискванията на наредбата и включване в програмите по чл. 53, ал. 5, т. 1 и чл. 63, т. 1 ЗХУ.

(5) Оценката за достъпност се извършва въз основа на резултатите от проверката на техническите параметри и характеристики на съществуващите елементи на достъпната среда в урбанизираната територия, сградите и съоръженията за съответствие с правилата, нормите и нормативите за достъпност и универсален дизайн, определени в тази наредба. Примерни формуляри за провеждане на оценка за достъпност на съответствието с изискванията на наредбата и указания за попълването им са дадени в приложения № 1 и 2.

Чл. 3. (1) Наредбата се прилага при: ……………..

http://bizon-design.com/wp-content/uploads/2021/04/Наредба-за-достъпна-среда_2021.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.