Реконструкции и усилване

Проект за реконструкция и/или усилване на съществуващи сгради и съоръжения се изготвя след и на база направено обследване и конструктивна експертиза и заснемане на съществуващото положение. Според Наредба РД-02-20-2 за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони се разрешава да се извършват строителни и монтажни работи, свързани с промяна в конструкцията на сградите (реконструкция, основно обновяване, основен ремонт, надстрояване и вътрешно преустройство), при което се променят предназначението на помещенията и натоварванията в тях, при условие, че е извършено обследване на целия строеж и е регистриран технически паспорт.