Количествени сметки

Изготвяме уедрени и подробни количествените сметки, които представят в табличен вид количествата на необходимите материали, заложени в проекта. Количествените сметки улесняват остойностяването на строителството и служат като основа за изготвяне на оферта от фирма изпълнител.

По желание на клиента изготвяме количествено-стойностни сметки, съобразени с единичните цени по СЕК.