Авторски надзор

Според чл. 162, ал. 2 от ЗУТ авторският надзор по всички части от инвестиционния проект е задължителен за всички строежи от първа до пета категория включително. Условията и редът за осъществяване на авторски надзор по време на строителството се определят чрез допълнителен договор между Възложителя и Проектанта.