Технически консултации

Ние ще Ви помогнем да изясните инвестиционното си намерение чрез консултация относно: избор на най-подходящо местоположение на обекта и на условията на застрояване; технико-икономическата обосновка; определяне на очертанията и обемите на обекта, според действащия подробен устройствен план и на нормативно допустимите мерки, разстояния и плътност на застрояване; изясняване на необходимите за набавяне изходни данни и документи; изготвяне на задание за проектиране; изваждане виза за проектиране; при кореспонденция с държавни и/или общински органи на управление във връзка с проектите.