Реконструкции и усилване

Проект за реконструкция и/или усилване на съществуващи сгради и съоръжения се изготвя след и на база направено обследване и конструктивна експертиза и заснемане на съществуващото положение. Според Наредба РД-02-20-2 за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони се разрешава да се извършват строителни и монтажни работи, свързани с промяна в конструкцията на сградите (реконструкция, основно обновяване, основен ремонт, надстрояване и вътрешно преустройство), при което се променят предназначението на помещенията и натоварванията в тях, при условие, че е извършено обследване на целия строеж и е регистриран технически паспорт.

Конструктивната експертиза е необходима за всички обекти, претърпели повреди от неправомерна експлоатация и претоварване, неравномерно слягане на основите, сеизмични въздействия и др. с цел установяване на реалното състояние на конструкцията. Обследването съдържа информация за текущото състояние на обекта: носимоспособност, дълготрайност, качество и вид на вложените материали, дефекти и повреди от експлоатация и/или сеизмични въздействия. Извършва се сравнителен анализ на конструкцията по отношение на нормативите по които е проектирана и изпълнена и действащите в момента нормативни документи. Дават се насоки и препоръки за необходимостта от възстановяване и/или усилване на конструкцията като цяло и/или на отделни нейни елементи с цел подобряване на експлоатационната годност и сигурност на обекта.