Михаил Кратунков, Author at

4 June 2021
Comments 0

Политика за защита на личните данни

4 June 2021, Comments 0

ДЕКЛАРАЦИЯ за поверителност Считано от 25 май 2018 г. влиза в сила Регламент (ЕС) 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR) на Европейския парламент […]


6 April 2021
Comments 0

Наредба № РД-02-20-2 от 26.01.2021 г. за определяне на изискванията за достъпната среда

6 April 2021, Comments 0

Чл. 1. (1) С наредбата се определят правилата, нормите и нормативите (минималните стандарти) за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната […]


27 March 2019
Comments 0

ИЗМ. и ДОП. на ЗУТ

27 March 2019, Comments 0

§ 1. Създава се чл. 5а: „Чл. 5а. Публичните регистри и архивът на одобрените устройствени планове и измененията им по чл. 3, ал. 4, чл. […]


26 June 2018
Comments 0

НАРЕДБА № РД-02-20-1 ЗА КОНТРОЛ И ПРИЕМАНЕ НА ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАБОТИ

26 June 2018, Comments 0

НАРЕДБА № РД-02-20-1 от 12 юни 2018 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажни работи Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ […]


19 January 2018
Comments 0

НАРЕДБА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ЛИЧНИТЕ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

19 January 2018, Comments 0

НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С наредбата се определят: съществените изисквания към личните […]


1 2 3 4 5 6 Next page