Михаил Кратунков, Author at

27 March 2019
Comments 0

ИЗМ. и ДОП. на ЗУТ

27 March 2019, Comments 0

§ 1. Създава се чл. 5а: „Чл. 5а. Публичните регистри и архивът на одобрените устройствени планове и измененията им по чл. 3, ал. 4, чл. […]


26 June 2018
Comments 0

НАРЕДБА № РД-02-20-1 ЗА КОНТРОЛ И ПРИЕМАНЕ НА ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАБОТИ

26 June 2018, Comments 0

НАРЕДБА № РД-02-20-1 от 12 юни 2018 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажни работи Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ […]


19 January 2018
Comments 0

НАРЕДБА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ЛИЧНИТЕ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

19 January 2018, Comments 0

НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С наредбата се определят: съществените изисквания към личните […]


8 December 2017
Comments 0

НАРЕДБА ЗА УПР. НА СТР. ОТПАДЪЦИ И ВЛАГАНЕ НА РЕЦИКЛИРАНИ СТР. МАТЕРИАЛИ

8 December 2017, Comments 0

Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С наредбата се регламентират: 1. създаването на система за управление и контрол на дейностите по събиране, транспортиране и […]


27 April 2017
Comments 0

Изм. и доп. на Наредба №2 за проектиране на ком.-транспортните системи на урбанизираните територии

27 April 2017, Comments 0

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии  (обн., ДВ, […]


1 2 3 4 5 6 Next page