March 2019 -

27 March 2019
Comments 0

ИЗМ. и ДОП. на ЗУТ

27 March 2019, Comments 0

§ 1. Създава се чл. 5а: „Чл. 5а. Публичните регистри и архивът на одобрените устройствени планове и измененията им по чл. 3, ал. 4, чл. […]