January 2018 -

19 January 2018
Comments 0

НАРЕДБА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ЛИЧНИТЕ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

19 January 2018, Comments 0

НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С наредбата се определят: съществените изисквания към личните […]