2018 -

26 June 2018
Comments 0

НАРЕДБА № РД-02-20-1 ЗА КОНТРОЛ И ПРИЕМАНЕ НА ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАБОТИ

26 June 2018, Comments 0

НАРЕДБА № РД-02-20-1 от 12 юни 2018 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажни работи Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ […]


19 January 2018
Comments 0

НАРЕДБА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ЛИЧНИТЕ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

19 January 2018, Comments 0

НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С наредбата се определят: съществените изисквания към личните […]