ЗУТ: Нови задължения в строителния процес

11 January 2016
Comments 0
Категория: НОВИНИ
11 January 2016, Comments 0

Изм. и доп на ЗУТ, ДВ 101 от 22.12.2015г.

Водещ проектант е авторът на водещата проектна част на инвестиционния проект, определен от възложителя. Той е отговорен и задължен за взаимното съгласуване и координация на всички части на проекта. Водещ проектант, който съгласува проектна част,  изцяло или частично несъвместима с друга проектна част, се наказва с глоба от 5000 до 20 000 лв.

Строителят е физическо или юридическо лице, включващо в състава си физически лица с необходимата техническа правоспособност, което по писмен договор с възложителя изпълнява строежа в съответствие с издадените строителни книжа.

Строителят носи отговорност за:

– изпълнението на строежа в съответствие със строителните книжа и с изискванията на ЗУТ, с правилата за изпълнение на СМР и на мерките за опазване на живота и здравето на хората на строителната площадка;

– изпълнението на СМР с материали, изделия, продукти в съответствие с основните изисквания към строежите, и за спазване на технологичните изисквания за влагането им;

– своевременното съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;

– съхраняването на екзекутивната документация и нейното изработване, съхраняването на техническата документация по изпълнението на строежа;

– съхраняването и предоставянето на заповедната книга;

– изпълнението на строежи, съответстващи на регистрацията от Закона за Камарата на строителите;

Строителят носи имуществена отговорност за причинени щети и пропуснати ползи от свои виновни действия или бездействия.

Строителят е длъжен да назначи по трудов договор технически правоспособни лица – технически ръководители на строежите.

………………………

Виж повече тук

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.