Конструктивни експертизи

Конструктивната експертиза е необходима за всички обекти, претърпели повреди от неправомерна експлоатация и претоварване, неравномерно слягане на основите, сеизмични въздействия и др. с цел установяване на реалното състояние на конструкцията. Обследването съдържа информация за текущото състояние на обекта: носимоспособност, дълготрайност, качество и вид на вложените материали, дефекти и повреди от експлоатация и/или сеизмични въздействия. Извършва се сравнителен анализ на конструкцията по отношение на нормативите по които е проектирана и изпълнена и действащите в момента нормативни документи. Дават се насоки и препоръки за необходимостта от възстановяване и/или усилване на конструкцията като цяло и/или на отделни нейни елементи с цел подобряване на експлоатационната годност и сигурност на обекта.