Комплексно проектиране

Част Архитектура
В зависимост от желанието на инвеститора се разработва цялостен модел на сградата - разпределения на отделните етажи, покрив и 3D визуализаци. За изготвянето на архитектурния технически проект е задължително да има готова част Геодезия.

Част Конструкции
Изготвяме проекти за стоманобетонни, метални, дървени и смесени конструкции. Нашите проектанти ще Ви консултират коя е най-рационалната по технико-икономически показатели за Вашия обект.

Част Електро
В зависимост от нуждите на проекта и направената с Възложителя договорка разработваме следните елементи: вътрешни електрически инсталации; интерионно и екстериорно осветление; схеми на електрически табла; мълниезащитна и заземителна инсталации; светлотехнически изчисления; външно електрозахранване - площадкови кабелни мрежи.

Част Водопровод и Канализация (ВиК)
В зависимост от нуждите на проекта и направената с Възложителя договорка разработваме следните елементи: вътрешни Вик инсталации; външно ВиК (площадкови мрежи).

Част Отопление, Вентилация и Климатизация (ОВК)
Въз основа на изискванията на Възложителя, проекта може да съдържа: отоплителна инсталация, вентилационна инсталация, климатична инсталация, сградна газова инсталация, инсталация със възобновяеми енергийни източници или комбинация от няколко вида инсталации.

Част Енергийна ефективност (ЕЕ)
Част Енергийна ефективност е задължителна за всеки инвестиционен проект на сграда, за да бъде издадено разрешение за строеж. Въз основа на част Енергийна ефективност се разработват Доклад за оценка на съответствие за енергийна ефективност на инвестиционни проекти във фаза технически и работен проект и Енергиен паспорт на сградата.

Оценка на съответствието на част Енергийна ефективност (ЕЕ)
Оценката за съответствие на част „Енергийна ефективност" на инвестиционния проект на сграда е проверка на проектните стойности на техническите показатели за енергийна ефективност, в съответствие с приложимите изисквания на нормативните актове и техническите спецификации. Оценката се оформя във вид на доклад, който може да е част от комплексния доклад или като самостоятелен доклад.

Част Геодезия
Разработва се задължително за всички новопроектирани обекти – сгради, елементи на допълващото застрояване (лятни кухни и др.), павилиони или линейни инфраструктурни обекти.

Част План безопасност и здраве (ПБЗ)
Разработва се задължително за всички новопроектирани обекти – сгради, елементи на допълващото застрояване (лятни кухни и др.), павилиони или линейни инфраструктурни обекти и др. Съдържа строителен ситуационен план, етапност на строително-монтажните работи (СМР) и мерките за безопасност по време на строителство. При изготвяне се съобразяваме с всички изисквания, посочени в Наредба 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Част План за управление на строителните отпадъци (ПУСО)
План за управление на строителните отпадъци се разработва за всички обекти с изключение на:
1. премахване на сгради с разгъната застроена площ (РЗП), по-малка от 300 кв. м;
2. премахване на сгради с паянтова конструкция;
3. реконструкция и основен ремонт на строежи с РЗП, по-малка от 700 кв. м;
4. промяна на предназначението на строежи с РЗП, по-малка от 700 кв. м;
5. строеж на сгради с РЗП, по-малка от 700 кв. м;
6. изграждане, реконструкция, основен ремонт и премахване на подземни и надземни линейни мрежи в областта на водоснабдяването и канализацията, електроснабдяването, топлоснабдяването, газоснабдяването, електронните съобщения, хидромелиорациите, третирането на отпадъците и геозащитната дейност с дължина до 1500 линейни метра в урбанизирани територии;
7. изграждане, реконструкция и основен ремонт на подземни и надземни линейни мрежи в областта на водоснабдяването и канализацията, електроснабдяването, топлоснабдяването, газоснабдяването, електронните съобщения, хидромелиорациите, третирането на отпадъците и геозащитната дейност с дължина до 5000 линейни метра извън урбанизирани територии;
8. премахване на подземни и надземни линейни мрежи в областта на водоснабдяването и канализацията, електроснабдяването, топлоснабдяването, газоснабдяването, електронните съобщения, хидромелиорациите, третирането на отпадъците и геозащитната дейност с дължина до 1000 линейни метра извън урбанизирани територии;
9. изграждане, рехабилитация, основен ремонт, реконструкция и премахване на пътища с дължина до 500 линейни метра;
10. премахване на негодни за ползване или застрашаващи безопасността строежи, когато е наредено по спешност от компетентен орган, с РЗП, по-малка от 300 кв. м;
11. изграждане и премахване на строежи от шеста категория;
12. всички текущи ремонти.

Част Временна организация на движението (ВОД)
Задължителна е за инвестиционните проекти за елементи на техническата инфраструктура, в случаите когато се налага заемане на улици и тротоари или части от тях за извършване на строително-монтажни работи.

Част Пожарна безопасност (ПБ)
Изработва се с цел да се определят специфичните изисквания, свързани с осигуряване на безопасността на сградите и съоръженията при възникване на пожар, в съответствие с изискванията на Наредба № Iз-1971 от 2009 г. Проектът по част ПБ се разработва за всички новопроектирани сгради, съоръжения, преместваеми обекти, реконструкции, основно обновяване и основен ремонт на съществуващи сгради и съоръжения. Допуска се да не се разработва част "Пожарна безопасност" за сгради от класове на функционална пожарна опасност Ф1 - Ф4 (жилищни сгради и сгради за обществено обслужване) със застроена площ до 200 кв.м. и до два етажа (в т.ч. подземните етажи), както и за едноетажни производствени, складови и селскостопански сгради с височина до 8 m и със застроена площ до 200 кв.м.

Част Геология
Инженерно-геоложкият доклад е задължителна част за всички новопроектирани обекти. Той изяснява геоморфоложкия и литоложкия строеж и свойствата на почвите и подземните води и физико-геоложките процеси. Обемът на инженерно-геоложкия доклад зависи от фазата на проектиране и включва необходимите проучвателни дейности, лабораторни изследвания и полеви проучвания.

Част Технология
Инвестиционния проект по част Технология е задължителен за всички новопроектиращи се предприятия или реконструкцията на съществуващи. Технологичния проект конструира технологичния процес като определя необходимите производствени площи, дава оценка на необходимото технологично обзавеждане, определя необходимите количества електроенергия, питейна вода, студ и топлина, нужни за конкретното производство, определя количеството отпадъци от производството и степента им на замърсеност и др. Изготвения технологичен проект предопределя ефективността на производството с избор на оптимална технологична схема и предвиждане на необходимите площи.

Част Паркоустройство и благоустройство
Проектът се изготвя въз основа вижданията на Възложителя, на база готова геодезическата снимка, архитектурен проект, проект за вертикално планиране и при необходимост специфични детайли. Техническият проект съдържа дендрологичен проект с дендрологична ведомост, трасировъчен и посадъчен проект, обяснителна записка с баланс на територията и в зависимост от изискванията на Възлжоителя - количествено-стойностна сметка. Трасировъчният проект указва местоположението на всички новопроектирани елементи. Посадъчните чертежи и схеми обозначават посадъчното място на всяко растение. Детайлите за настилки, паркова мебел, осветление и др. паркови елементи дават техническата информация за изграждането на парковата архитектура. За територията на Столична община всички проекти се съгласуват с Дирекция "Зелени системи".