Полезно

ТЕРМИНОЛОГИЯ
НОВО В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА
Рекламни табели и билборди

Рекламните табели, билборди, павилиони, кабини, маси, зарядни колонки за електрически превозни средства, елементи на градското обзавеждане (спирки на масовия градски транспорт, пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани, часовници) се класифицират като преместваеми обекти според чл. 56 на ЗУТ. Те се поставят въз основа на издадено разрешение за монтаж. За целта е необходимо одобряване на инвестиционен проект, обхватът на който зависи от конкретните изисквания на Общината, в територията на която ще бъде поставен обекта. Изходните данни могат да варират в зависимост от собсвеността на обекта, мястото на поставяне, и вида рекламeн елемент.

Проектиране на нов строеж

Всяко ново строителство е законно да бъде извършено само след одобряване на проект и издаване разрешение за строеж от Общината. Ако искате да строите в имота си, свържете се с нас, за да обсъдим вашите инвестиционни намерения. Ние ще Ви насочим какви документи са необходими и ще изготвим Вашия проект. Ще ни улесните, ако за срещата носите документи свързани с имота, в който искате да строите - скица, нотариален акт и др.

Преустройство и/или смяна предназначение

Преустройство и/или смяна предназначение на сграда или част от нея може да бъде извършено след одобряване на проект и издаване разрешение за строеж от Общината. Ако искате да преустроите и/или промените предназначението на сграда или част от нея, свържете се с нас, за да обсъдим вашите идеи. Ние ще Ви насочим какви документи са необходими и ще изготвим Вашия проект.

Виза за проектиране

Възложителят или упълномощено от него лице може да поиска виза за проектиране, писмено чрез Заявление. Тя се издава от главния архитект на Общината. Визата за проектиране представлява копие (извадка) от действащ подробен устройствен план с обхват поземления имот и съседните му поземлени имоти, с означени налични сгради и постройки в него и в съседните имоти и с нанесени линии на застрояване и допустими височини, плътност и интензивност на застрояване и други изисквания, ако има такива, както и допустимите отклонения. Когато кадастралната карта е влязла в сила след влизането в сила на подробния устройствен план, визата се издава върху комбинирана скица от кадастралната карта и подробния устройствен план. Задължително е издаване на виза за: новопроектирани обекти от основото и допълващо застояване; времени строежи; обекти в неурегулирани малки населени места; застрояване извън границите на урбанизираните територии; в случаите когато изработваният проект за подробен устройствен план не променя предвижданията на действащ подробен устройствен план; при прилагане на действащи подробни устройствени планове се променят само разположението и конфигурацията на предвидените сгради; за обекти - недвижими културни ценности.

Търпими строежи

Строежи, изградени до 31 март 2001 г., за които няма строителни книжа, но са били допустими по разпоредбите, които са действали по времето, когато са извършени, или по действащите разпоредби съглапредставянесно този закон, са търпими строежи и не подлежат на премахване или забрана за ползване. Те могат да бъдат предмет на прехвърлителна сделка след издаване на удостоверение за търпимост от Общината.

Одобряване на инвестиционен проект

Инвестиционните проекти, по които се издава разрешение за строеж, се съгласуват и одобряват след писмено заявление на възложителя и след представяне на:
1. Документи за собственост, а за сгради на жилищностроителни кооперации - и влязло в сила решение на общото събрание за приемане на проекта;
2. Виза за проектиране,в случаите когато се изисква такава.
3. Три копия от инвестиционния проект.
4. Влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон;
5. Оценка за съответствието, изготвена по реда на чл. 142, ал. 6 от ЗУТ;
6. Разрешително за изграждане на водовземно съоръжение за подземни води и/или разрешително за водовземане, и/или разрешително за заустване на отпадъчни води, издадени по реда и в случаите, предвидени в Закона за водите.
7. Положително становище на органите за пожарна безопасност и защита на населението за строежите от първа, втора и трета категория;
8. Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура.
9. Други документи, необходими в зависимост от конкретния случай.

Разрешение за строеж

Строежи могат да се извършват само ако са разрешени съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ). Разрешение за строеж се издава от главния архитект на общината, а за градовете с районно деление - от главния архитект на района. Разрешението за строеж се издава на възложителя въз основа на одобрен технически или работен инвестиционен проект. Разрешение за нов строеж в недвижим имот, в който съществува незаконен строеж, не се издава на лицето, извършило незаконния строеж, докато същият не бъде премахнат или узаконен.

Изходни данни за проектиране

Изходни данни и документите, необходими за изработването и одобряването на проекта, зависят от спесификата на конкретния обект и могат да са:
1. извадка от действащия ПУП с обхват поземления имот и съседните му или виза за проектиране;
2. геоложка, сеизмоложка и геотехническа характеристика, хидрогеоложка и хидроложка характеристика на района;
3. становища и данни от съответните експлоатационни дружества за: източника за водоснабдяване, мястото за заустване на отпадъчните води, необходимостта от изграждане на пречиствателни съоръжения и др.; източника за електроснабдяване и необходимостта от изграждане на трансформаторни постове; източника за топлоснабдяване; източника за газоснабдяване и необходимостта от изграждане на газоразпределителни пунктове; местоположението на пътната връзка на обекта; връзките с други мрежи на техническата инфраструктура;
4. геодезическа, картна, планова и кадастрална основа, в т.ч. геодезическо заснемане на имота/имотите, геодезически мрежи, изходни точки и репери;
5. опорен план на недвижимите културни ценности и извадка от археологически кадастър;
6. прединвестиционните и/или обемно-устройствените проучвания за обекта;
7. данни за собствеността на имота, за учредено право на строеж или за право да се строи;
8. данни за приложена регулация по смисъла на § 22, т. 1 във връзка с § 8, ал. 5 ЗУТ.
9. задание за проектиране и/или идея за проекта.

Фази на проектирането

Инвестиционните проекти могат да се възлагат и изработват в следните фази на проектиране:
1. идеен проект;
2. технически проект;
3. работен проект.
Всека следваща фаза допълва, надгражда и доразвива предходната.
Идейният инвестиционен проект може да бъде основание за издаване на разрешение за строеж, ако за него е извършена предварителна оценка за съответствие с предвижданията на подробния устройствен план, с правилата и нормативите по устройство на територията, с изискванията към строежите съгласно нормативните актове за функционалност, транспортна достъпност, опазване на околната среда и здравната защита, както и за взаимната съгласуваност между отделните части на проекта, и е одобрен от правоимащите органи (Община, Обл. администрация и др.).

Категории на строежите

В зависимост от характеристиките, значимостта, сложността и рисковете при експлоатация строежите биват четири категории:
1. първа категория: автомагистрали, скоростни пътища, I и II клас републикански пътища, ж.п. линии, пристанища, летища, метрополитени; преносни проводи на техническата инфраструктура; строежи за предпазване и защита на населението от бедствия;строежи, криещи опасност от взрив; хидротехнически съоръжения; строежи, при които не се допуска прекъсване на технологичния процес; съоръжения за геозащита и брегоукрепване; електрически централи и топлоцентрали с мощност над 100 мегавата; производствени предприятия с над 500 работни места;производствени сгради и съоръжения на металургичната и химическата промишленост; строежи с национално значение; недвижими културни ценности с категория "световно значение" и "национално значение", сгради в археологически резервати извън урбанизирани територии; реконструкция и основен ремонт на строежи 1 категория;
2. втора категория: републикански пътища III клас, първостепенна улична мрежа I и II клас и съоръженията към тях; разпределителни проводи в областта на водоснабдяването, канализацията, електроснабдяването, топлоснабдяването, газоснабдяването; съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци; сгради и съоръжения за обществено обслужване с над 1000 места за посетители; производствени сгради и съоръжения с от 200 до 500 работни места; електрически централи и топлоцентрали с мощност от 25 до 100 мегавата; реконструкция и основен ремонт на строежи 2 категория; сгради и съоръжения на мини, рудници и кариери;
3. трета категория: общински пътища, улици от първостепенната улична мрежа III и IV клас и съоръженията към тях; елементи на техническата инфраструктура, хидротехнически, хидромелиоративни и други мрежи; жилищни и смесени сгради с високо застрояване; сгради и съоръжения за обществено обслужване с РЗП над 5000 кв.м или с от 200 до 1000 места за посетители; производствени сгради и съоръжения с от 100 до 200 работни места; електрически централи и топлоцентрали с мощност до 25 мегавата с изключение на ВЕИ; паркове и градини над 1 хектар; реконструкция и основен ремонт на строежи 3 категория; електронни съобщителни мрежи и съоръжения;
4. четвърта категория: частни пътища, улици от второстепенната улична мрежа V и VI клас и съоръженията към тях; жилищни и смесени сгради със средно застрояване; сгради и съоръжения за обществено обслужване с РЗП от 1000 до 5000 кв.м или с от 100 до 200 места за посетители; производствени сгради и съоръжения с от 50 до 100 работни места; паркове и градини до 1 хектар; реконструкция и основен ремонт на строежите от тази категория и вътрешни преустройства на сградите от първа до четвърта категория, с които не се засяга конструкцията им; недвижими културни ценности с категория "местно значение"; електронни съобщителни мрежи и съоръжения, изграждани в урбанизирани територии с високо и средно застрояване;
5. пета категория: жилищни и смесени сгради с ниско застрояване, вилни сгради, сгради и съоръжения за обществено обслужване с РЗП до 1000 кв.м или с до 100 места за посетители; производствени сгради и съоръжения с до 50 работни места; строежи от допълващото застрояване; реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на строежите от тази категория; електронни съобщителни мрежи и съоръжения, изграждани в урбанизирани територии с ниско застрояване; недвижими културни ценности с категория "ансамблово значение" и "за сведение";
6. шеста категория: временни строежи за организация на строителството или за възстановяване на нарушени територии; стопански постройки; второстепенни постройки; оранжерии с площ до 200 кв.м; басейни с обем до 100 куб. м; подпорни стени с височина до 2 м; огради, градински и паркови елементи с височина до 2,20 м; пневматични покрития с площ до 100 кв.м; остъкляване на балкони и лоджии; инсталации за производство на електрическа енергия, топлинна енергия и/или енергия за охлаждане от ВЕИ с мощност до 30 kW;

Подробен устройствен план

Подробните устройствени планове конкретизират устройството и застрояването на териториите на населените места и землищата им, както и на селищните образувания. Предвижданията на подробните планове са задължителни за инвестиционното проектиране. Подробните устройствени планове могат да бъдат:
1. план за регулация и застрояване - ПРЗ (план за регулация на улици и поземлени имоти и за режим на застрояване);
2. план за регулация - ПР (план за регулация на улици и поземлени имоти без режим на застрояване); планът за регулация може да бъде план за улична регулация - ПУР (план за регулация само на улици и на поземлени имоти за обекти на публичната собственост);
3. план за застрояване - ПЗ;
4. работен устройствен план - РУП (план за застрояване и силуетно оформяне);
5. парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии.

Гаранционни срокове в строителството

Гаранционните срокове започват да текат от деня на въвеждането на строителния обект в експлоатация т.е. издаване на разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация. Минималните гаранционни срокове на изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти са:
1. за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях - 10 години;
2. за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, претърпели аварии - 8 години;
3. за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - 5 години, а в агресивна среда - 3 години;
4. за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по т. 1, 2 и 3 - 5 години;
5. за завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти, контролно-измервателни системи и автоматика - 5 години;
6. за пречиствателни съоръжения и депа за твърди битови отпадъци - 5 години;
7. за преносни и разпределителни проводи (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура - 8 години;
8. за автомагистралите - 5 години, републиканските пътища от I, II, III клас - 3 години, при основни ремонти и рехабилитация - две години; за останалите пътища и улиците - две години, а при основни ремонти - една година;
9. за съоръжения за автомагистрали, пътища и улици (мостове, тунели и др.) при ново строителство - 10 години; при основен ремонт и рехабилитация - 4 години;
10. за железопътни линии и самолетни писти при ново строителство - 10 години; при основен ремонт и рехабилитация - 8 години;
11. за хидроенергийни, хидромелиоративни, водоснабдителни съоръжения и системи - 8 години;
12. за пристанищни и брегоукрепителни съоръжения и системи - 8 години.

Удостоверениe по чл. 54a от ЗКИР

Удостоверениe по чл. 54a от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ се издава от Общинската администрация /Служба по кадастър/ и е необходимо за издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация / Разрешение за ползване на даден обект. За целта се изготвя проект по част Геодезия.

Незаконни строежи

Незаконни са всички строежи /обекти/:
1. без одобрени инвестиционни проекти и/или без разрешение за строеж;
2. при съществени отклонения по смисъла на чл. 154, ал. 2, т. 5 – 8 от ЗУТ;
3. в несъответствие с предвижданията на действащия ПУП;
4. със строителни продукти, несъответстващи на съществените изисквания към строежите, или в нарушение на правилата за изпълнение на строителните и монтажните работи, ако това се отразява на конструктивната сигурност и безопасното ползване на строежа и е невъзможно привеждането на строежа в съответствие с изискванията на ЗУТ;
5. при наличие на влязъл в сила отказ за издаване на акт по чл. 142, ал. 5, т. 8;
6. в нарушение на изискванията за строителство в територии с особена териториалноустройствена защита или с режим на превантивна устройствена защита; Незаконните строежи подлежат на доброволно / принудително премахване, а отговорните лица носят административно наказателна отговорност.

Закон за устройство на територията /ЗУТ/


изм. и доп. ДВ. бр.101 от 22 Декември 2015г.


Виж тук
Наредба № 5 от 28.12.2006г. за техническите паспорти на строежите

изм. ДВ. бр. 79 от 13 Октомври 2015г.
Параграф единствен.
В § 2 от преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Техническите паспорти на съществуващи строежи – държавна, общинска или частна собственост, в т.ч. строежите – смесена държавна и частна собственост или смесена общинска и частна собственост, се съставят в срок до 2022 г.“
2. Алинея 3 се отменя.
3. В ал. 6 и 7, изречение първо думата „сроковете“ се заменя със „срока“.


Виж тук
Наредба № 7 от 2004г. за енергийна ефективност на сгради

Изм. – ДВ бр. 85/2009г., изм. – ДВ бр. 27/2015г., в сила от 15.07.2015г.
Изтегли от тук

Наредба № 4 от 21 май 2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти

Изм. ДВ. бр.13 от 17 Февруари 2015г.
Заключителни разпоредби
§ 2. (1) Наредбата се прилага за инвестиционни проекти, за които производството по одобряване и издаване на разрешение за строеж е започнало след 12 декември 2014 г. (2) За започнато производство по одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж се счита датата на внасяне на инвестиционния проект за одобряване от компетентния орган. За започнато производство се счита и наличието на съгласуван идеен инвестиционен проект от съответния орган, компетентен за неговото одобряване.
Приложение към чл. 1, ал. 3 (Ново - ДВ, бр. 93 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2015 г.)

Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали

В сила от 13.11.2012 г. Обн. ДВ. бр.89 от 13 Ноември 2012г.
Изтегли от тук

Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар

В сила от 05.06.2010 г. Изм. ДВ. бр.8 от 30 Януари 2015г.
Чл. 1. (1) С наредбата се определят изискванията и техническите правила и норми за осигуряване на безопасността при пожар при:
1. планирането и застрояването на урбанизираните територии;
2. застрояването на поземлени имоти, разположени извън урбанизираните територии, в т.ч. крайпътни строежи, бензиностанции и газостанции, мотели, къмпинги, лесопаркове, защитени територии и др.;
3. проектирането и изпълнението на строежите при спазване на разпоредбите на Закона за устройство на територията (ЗУТ), в т.ч. при оразмеряването на евакуационни пътища и при евакуацията на хора, като се предвиждат мерки за тяхното безопасно и аварийно извеждане;
4. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или промяна на предназначението на обект или на част от него, както и при извършване на строителни и монтажни работи, за които се изисква разрешение за строеж съгласно глава осма, раздел ІІІ ЗУТ;
5. (доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2015 г., в сила от 30.01.2015 г.) поставяне на преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности по чл. 56 ЗУТ, с изключение на преместваемите обекти с гъвкаво покритие, изискванията за които са определени в Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ДВ, бр. 89 от 2014 г.).
(2) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) В случаите по ал. 1, т. 4 изискванията на наредбата се прилагат само за обхвата на разрешението за строеж.
Изтегли от тук