Новини - Page 6 of 6 -

13 January 2016
Comments 0

Промяна в Наредба № Із-1971 за безопасност при пожар

13 January 2016, Comments 0

В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения: Създават се нови ал. 15, 16, 17 и 18: „(15) За строежи или части от […]


11 January 2016
Comments 0

ЗУТ: Нови задължения в строителния процес

11 January 2016, Comments 0

Изм. и доп на ЗУТ, ДВ 101 от 22.12.2015г. Водещ проектант е авторът на водещата проектна част на инвестиционния проект, определен от възложителя. Той […]


11 January 2016
Comments 0

ЗУТ: Търпимите строежи ще могат да се надстрояват

11 January 2016, Comments 0

Изм. и доп. на ЗУТ, ДВ бр. 101 от 22.12.2015г: Търпимите строежи, които са с постоянен устройствен статут по действащ подробен устройствен план, ще […]


Prev page1 2 3 4 5 6