Новини - Page 3 of 6 -

2 December 2016
Comments 0

Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или “магистър” по специалности от регулираната професия „Инженер в инвестиционното проектиране“

2 December 2016, Comments 0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 318  ОТ 24 НОЕМВРИ 2016 Г. за приемане на Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ […]


29 November 2016
Comments 0

Изм. и доп. на Наредба № 1 от 2010 г. за проектиране, изграждане и поддържане на ел. уредби за ниско напрежение в сгради

29 November 2016, Comments 0

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2010 г. за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в […]


21 September 2016
Comments 0

Изм. и доп. на Наредба № 2 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка

21 September 2016, Comments 0

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка (обн., ДВ, бр. 13 от […]


11 September 2016
Comments 0

Изм. и доп. на Наредба №2 от 2004 г. за проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии

11 September 2016, Comments 0

Наредба за изм. и доп. на Наредба № 2 от 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии (обн., ДВ, […]


21 June 2016
Comments 0

Наредба за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолационни системи на строежите

21 June 2016, Comments 0

НАРЕДБА № РД-02-20-2 от 8 юни 2016 г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолационни системи на строежите ЧАСТ ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. […]