Новини

Промяна в Наредба № Із-1971 за безопасност при пожар

Промяна в Наредба № Із-1971 за безопасност при пожар

ЗУТ: Нови задължения в строителния процес

ЗУТ: Нови задължения в строителния процес

§ 1. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създават се нови ал. 15, 16, 17 и 18: „(15) За строежи или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) от клас на функционална пожарна опасност Ф1, които са с три и повече надземни етажа (с височина до 28 m) и с топлоизолация на външните стени, изпълнена от продукти с класове по реакция на огън D-F, освен изисква-нията по ал. 13 се изпълнява и едно от следните технически решения: 1. над всеки отвор (прозорец или врата) се изпълнява ивица от топлоизолация с клас по реакция на огън А1 или А2 с минимална широчина 20 cm, достигаща странично най-малко 30 cm извън ръбовете на отвора;
2. около всеки отвор (прозорец или врата) се изпълнява рамка от ивици от топлоизолация с клас по реакция на огън А1 или А2 и минимална широчина 20 cm;
3. на всеки 2 етажа по периметъра на строежа се изпълнява хоризонтална ивица от топлоизолация с клас по реакция на огън А1 или А2 с минимална широчина 20 cm, разположена на разстояние не повече от 50 cm от горния ръб на отворите.
(16) Ивиците по ал. 15 се изпълняват от плътно положени продукти с минимална плътност 100 kg/m3, a прикрепващите им устройства се предвиждат от продукти с клас по реакция на огън А1 или А2.
(17) В случаите по ал. 15, т. 1 топлоизолацията в участъка на щурцовете на отворите се изпълнява от продукти с клас по реакция на огън А1 или А2 и с прикрепващи устройства със същия клас по реакция на огън. Същите изисквания се прилагат и за топлоизолацията по вътрешната рамка на отворите в случаите по ал. 15, т. 2. (18) Изискванията на ал. 15, 16 и 17 се прилагат и за строежи или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) от класoве на функционална пожарна опасност Ф2, Ф3 и Ф4 с три и повече надземни етажа (с височина до 28 m), за които е предвиденa топлоизолация на външните стени, изпълнена от............

МВР и МРРБ, Изм. и доп. на Наредба №Із-1971

Водещ проектант е авторът на водещата проектна част на инвестиционния проект, определен от възложителя. Той е отговорен и задължен за взаимното съгласуване и координация на всички части на проекта. Водещ проектант, който съгласува проектна част, изцяло или частично несъвместима с друга проектна част, се наказва с глоба от 5000 до 20 000 лв.
Строителят е физическо или юридическо лице, включващо в състава си физически лица с необходимата техническа правоспособност, което по писмен договор с възложителя изпълнява строежа в съответствие с издадените строителни книжа.
Строителят носи отговорност за:
- изпълнението на строежа в съответствие със строителните книжа и с изискванията на ЗУТ, с правилата за изпълнение на СМР и на мерките за опазване на живота и здравето на хората на строителната площадка;
- изпълнението на СМР с материали, изделия, продукти в съответствие с основните изисквания към строежите, и за спазване на технологичните изисквания за влагането им;
- своевременното съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;
- съхраняването на екзекутивната документация и нейното изработване, съхраняването на техническата документация по изпълнението на строежа;
- съхраняването и предоставянето на заповедната книга;
- изпълнението на строежи, съответстващи на регистрацията от Закона за Камарата на строителите;
Строителят носи имуществена отговорност за причинени щети и пропуснати ползи от свои виновни действия или бездействия.
Строителят е длъжен да назначи по трудов договор технически правоспособни лица - технически ръководители на строежите.

НС, Изм. и доп на ЗУТ, ДВ 101 от 22.12.2015г.

ЗУТ: Търпимите строежи ще могат да се надстрояват

ЗУТ: Търпимите строежи ще могат да се надстрояват

ОЧАКВАЙТЕ СКОРО ОЩЕ НОВИНИ

ОЧАКВАЙТЕ СКОРО ОЩЕ НОВИНИ

Търпимите строежи, които са с постоянен устройствен статут по действащ подробен устройствен план, ще могат да се надстрояват, пристрояват, преустройват, ремонтират, реконструират и да се променя предназначението им. Търпимите строежи, които нямат постоянен устройствен статут по действащ подробен устройствен план, могат при спазване изискванията на ЗУТ да се преустройват вътрешно, да се променя предназначението им и да се ремонтират, без да се изменя външното им очертание в хоризонтално и вертикално отношение и без да се правят нови или да се укрепват носещите конструкции. За всички проемени е необходимо да се изготви заснемане и инвестиционен проект, на база на които да се издаде разрешение за строеж.

НС, Изм. и доп. на ЗУТ, ДВ бр. 101 от 22.12.2015 г