Наредба № РД-02-20-2 от 21.12.2015 г. за технически правила и норми за проектиране на пътни тунели

29 January 2016
Comments 0
Категория: НОВИНИ
29 January 2016, Comments 0
Чл. 1. С наредбата се определят техническите правила и нормипри проектиране на нови пътни тунели по републиканските пътища на Република България, наричани за краткост „пътни тунели“, както и изискванията за безопасност при проектиране, управление и мониторинг на движението в пътните тунели.
Чл. 2. (1) Изискванията нанаредбата се прилагат и при проектиране на реконструкция, основно обновяване, основен ремонт и рехабилитация на съществуващи пътни тунели, включително при проектиране на спомагателни и прилежащи подземни съоръжения към тях.
(2)Наредбата не се отнася за проектиране на тунели с друго предназначение.
Чл. 3. Наредбата се прилага едновременно с изискванията на нормативните актове за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, правилата и нормите за устройство на територията, нормативните актове и техническите спецификации за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите за осигуряване на основните изисквания към тях в съответствие с чл. 169, ал. 1 от Закона за устройство на територията(ЗУТ).
Чл. 4. (1) Нови технически решения в областта на подземното строителство, които предоставят еквивалентно или по-високо изпълнение на изискванията на наредбата, се прилагат след приемането им с мотивирано решение от експертен съвет на възложителя.
(2) Допускат се отклонения в случаите на чл. 2, ал. 1, при които няма териториална, техническа или конструктивна възможност за изпълнение на изискванията на наредбата, при условие че техническото предложение е прието с мотивирано решение от експертения съвет по ал. 1.

………………………

Виж повече тук

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.