НАРЕДБА № РД-02-20-1 ЗА КОНТРОЛ И ПРИЕМАНЕ НА ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАБОТИ

26 June 2018
Comments 0
Категория: НОВИНИ
26 June 2018, Comments 0
НАРЕДБА № РД-02-20-1
от 12 юни 2018 г.
за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажни работи
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Раздел I
Област на приложение
Чл. 1. С наредбата се определят техническите правила и нормативи при контрола на изпълнението и при приемането на електромонтажни работи, които се извършват в електрически уредби и по електропроводи за напрежение до и над 1000V, при спазване на изискванията към строежите съгласно нормативните актове, издадени на основание чл. 169, ал. 4 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).
Чл. 2. (1) Наредбата се прилага при контрола на електромонтажни работи, които се извършват:
1. в електрически уредби или части (участъци) от тях на сгради на основното застрояване с жилищно, обществено-обслужващо, производствено, смесено и друго предназначение, второстепенни, стопански и други постройки на допълващото застрояване, временни строежи и преместваеми обекти;
2. в електроразпределителни мрежи за обществено снабдяване с електрическа енергия, както и за електропроизводство и електропренос в такива мрежи;
3. във фиксирани (стационарни) инсталации за информационно, комуникационно, сигнално, контролно и друго подобно оборудване, които не са елемент от вътрешната електрическа част на съответното оборудване;
4. по външни мълниезащитни уредби (за защита при преки попадения на мълнии).
(2) Наредбата се прилага при контрола на новоизграждани електрически уредби и електропроводи за напрежение до и над 1000 V, както и при техните реконструкции, основни ремонти и поддържане, в места с нормална пожарна опасност.
(3) При напрежения до 1000V наредбата се прилага и при контрола в места с повишена пожарна опасност и/или в места с експлозивна опасност при допълнително спазване на специфичните изисквания на част втора на Наредба №Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (обн., ДВ, бр. 96 от 2009 г.; попр., бр. 17 от 2010 г.; Решение №13641 от 2010 г. на ВАС – бр. 101 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 75 от 2013 г. и бр. 69 и 89 от 2014 г.; изм., бр. 8 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 2 от 2016 г. и бр. 1 от 2017 г.).
Чл. 3. Наредбата не се прилага за електромонтажни работи, които се извършват:
1. в сгради или в помещения, в които се произвеждат или съхраняват взривни вещества;
2. в помещения със специален режим на атомни електростанции;
3. по контактните мрежи на електрифицирания транспорт, на корабни и офшорни инсталации, на електростатично и медицинско оборудване;
4. на обекти под земята, под водата или във въздуха.
Чл. 4. (1) При контрола на електромонтажните работи се спазват общите условия и редът, определени в нормативните актове за въвеждане на строежите в експлоатация и за съставяне на актове и протоколи за приемане на завършени видове строителни и монтажни работи при изпълнението на строежите, на отделни етапи или на части от тях, в съответствие с изискванията на Наредба №3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (обн., ДВ, бр. 72 от 2003 г.; изм., бр. 37 от 2004 г. и бр. 29 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 98 от 2012 г. и бр. 65 от 2016 г.).
(2) При контрола на електромонтажните работи се спазват изискванията на Наредба №3 от 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (обн., ДВ, бр. 90 и 91 от 2004 г.; изм. и доп. бр. 108 от 2007 г. и бр. 92 от 2013 г.; изм. бр. 42 от 2015 г.) и на Наредба №1 от 2010 г. за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради (обн., ДВ, бр. 46 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 95 от 2016 г.).
(3) В инвестиционните проекти се включват показатели за контрол, определени в тази наредба, а при необходимост – и други показатели за контрол в зависимост от специфичните характеристики на обектите и тяхното електрообзавеждане.
Чл. 5. (1) Необходимите за контрола проверки (прегледи, измервания и/или изпитвания), се извършват от квалифициран персонал на строителя (изпълнителя на електромонтажните работи) и/или от специализирани лаборатории.
(2) Използваната при контрола на изпълнението и при приемането на електромонтажни работи тестова апаратура (средства за измерване и изпитвателна апаратура) трябва да съответства на общите изисквания по тази наредба и на специфичните изисквания на приложимите европейски стандарти от серията EN 61557 „Електробезопасност в разпределителни мрежи за ниско променливо напрежение до 1000V или постоянно напрежение до 1500V. Средства за изпитване, измерване или контрол на защитните мерки“ (Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1000V a.с. and 1500V d.c. Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures).
(3) За резултатите от основните електрически измервания и изпитвания се съставят протоколи, примерни образци на които са дадени в приложения №1 – 7. В зависимост от специфичните характеристики на обектите и техните съоръжения в протоколите могат да се включват допълнително показатели, стойности на параметри, схеми, скици, снимки и други илюстративни материали.
(4) Оценката за съответствие се дава като елемент от протокола по ал. 3 или в отделен сертификат.
Раздел II
Организационна подготовка за изпълнениена електромонтажните работи
Чл. 6. (1) Преди започване на електромонтажните работи се извършват всички видове строителни работи, предвидени в проекта, като допълнително се извършват само монтаж и нивелиране на конструктивни елементи на електрообзавеждането.
(2) Преди започване на електромонтажните работи се осигуряват необходимите работни екземпляри от електрическите схеми и останалата документация, в т.ч. технологична и за безопасност и здраве при работа.
(3) Преди започване на електромонтажните работи се осигурява необходимата информация за възложителите/собствениците/ползвателите и се постига тяхното писмено съгласие.
Чл. 7. Когато в процеса на изпълнение на електромонтажните работи се налага използване на технологично оборудване (машини, съоръжения, инструменти, приспособления и др.), различно от предвиденото с инвестиционния проект, което предизвиква допълнително натоварване на строителната конструкция, проектантът по част „Конструктивна“ извършва проверка за допустимост.
Чл. 8. (1) При подготовката за извършване на електромонтажни работи се проверява съответствието на предвидените за влагане продукти (електрически и електронни градивни елементи) с изискванията на действащите в Република България нормативни актове за проектиране, изпълнение и контрол на строежите.
(2) Продуктите по ал. 1 трябва да имат оценено съответствие със съществените изисквания, определени в наредбите по чл. 7 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП), включително в наредбите, въвеждащи разпоредби на Директива 2014/30/ЕС, Директива 2014/35/ЕС или Директива 2014/53/ЕС, когато те са приложими за продуктите. Когато продуктите не попадат в обхвата на наредбите, издадени по реда на чл. 7 ЗТИП, следва да се придружават от документи (сертификати и удостоверения за качество, протоколи от изпитвания и др.), удостоверяващи характеристиките им.
(3) Даден продукт може да бъде пуснат на пазара, ако той е законно произведен и/или пуснат на пазара в друга държава – членка на Европейския съюз, в Турция, или в страна от Европейската асоциация за свободна търговия, договаряща по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
Чл. 9. Електромонтажните работи се изпълняват от квалифицирани лица, притежаващи необходимата правоспособност и квалификационна група за безопасност, в съответствие с изискванията на приложимите нормативни актове и документи за безопасност и здраве при работа, възприетите технологии за изпълнение на проекта и правилата за добра практика.
………………………….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.