НАРЕДБА № Е-РД-04-2 от 22.01.2016 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите

5 February 2016
Comments 0
Категория: НОВИНИ
5 February 2016, Comments 0
НАРЕДБА № Е-РД-04-2 от 22 януари 2016 г.
за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се регламентират:
1. условията за определяне на показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сгради;
2. единната методология за формиране на показатели за разход на енергия и енергийни характеристики на сгради;
3. параметрите на скала на класовете на енергопотребление за различни по предназначение категории сгради;
4. граничните числови стойности на интегрирания енергиен показател „специфичен годишен разход на първична енергия“ в kWh/m2, определени със скалата на класовете на енергопотребление за различни по предназначение категории сгради.
Чл. 2. Показателите за разход на енергия се изчисляват или измерват като количествени стойности, характеризиращи етап или цикъл на енергийно преобразуване или потребление на енергия.
Чл. 3. Изчисляването на енергийните характеристики се извършва с цел:
1. определяне на годишния разход на енергия в сгради;
2. определяне на нивото на енергийна ефективност в сградите по скалата на класовете на енергопотребление;
3. оценяване съответствието на инвестиционни проекти на сгради с изискванията за енергийна ефективност;
4. издаване на сертификати за енергийни характеристики на сгради.
Чл. 4. Определянето на показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите се извършва при базови стойности на следните климатични фактори:
1. външна изчислителна температура;
2. средномесечна температура и относителна влажност на външния въздух;
3. средночасов интензитет на пълното слънчево греене;
4. продължителност на отоплителния и охладителния период.
Чл. 5. (1) Базовите стойности на климатичните фактори се определят за девет климатични зони за страната, посочени на картата и в таблиците по приложение № 1.
(2) Изчислителната температура е приета за избрани градове от климатичните зони.
(3) Средночасовият интензитет на слънчевото греене е определен на база 24 часа според методиката за изчисляване на годишен разход на енергия по наредбата по чл. 31, ал. 4 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ) и чл. 169, ал. 4 във връзка с чл. 169, ал. 1, т. 6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).
(4) Отоплителните денградуси (DD) за пресмятане на показателите за разход на енергия и енергийните характеристики при необходимост се изчисляват за всеки месец от отоплителния период като произведение от броя на дните в месеца и разликата между средната температура на въздуха в сградата и средномесечната температура на външния въздух.
Глава втора
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РАЗХОД НА ЕНЕРГИЯ И ЕНЕРГИЙНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СГРАДИ
Раздел I
Компоненти на сградата като интегрирана система
Чл. 6. За целите на определянето на енергийните им характеристики сградите се разглеждат като интегрирани системи, в които разходът на енергия е резултат на съвместното влияние на следните основни компоненти:
1. сградните ограждащи конструкции и елементи;
2. системите за осигуряване на параметрите на микроклимата;
3. вътрешните източници на топлина;
4. обитателите;
5. климатичните условия.
Чл. 7. (1) Енергийните характеристики на сгради се определят по единна методология, която включва:
1. ориентацията, размерите и формата на сградата;
2. характеристиките на сградните ограждащи конструкции, елементите и вътрешните пространства, в т. ч.:
а) топлинни и оптически характеристики;
б) въздухопропускливост;
3. системите за отопление и гореща вода за битови нужди;
4. системите за охлаждане;
5. системите за вентилация;
6. системите за осветление;
7. пасивните слънчеви системи и слънчевата защита;
8. естествената вентилация;
9. системите за оползотворяване на енергията от възобновяеми източници;
10. външните и вътрешните климатични условия.
(2) При определяне на енергийните характеристики по ал. 1, т. 2 се отчитат и изискванията за влагоустойчивост и водонепропускливост.
Раздел II
Класификация на сградите
Чл. 8. За изчисляване на показателите за разход на енергия и енергийните характеристики се приема класификация на категориите сгради според предназначението им, както следва:
1. жилищни сгради:
а) еднофамилни къщи;
б) многофамилни жилищни сгради (блокове) с ниско, средно и високо застрояване;
в) сгради със смесено предназначение;
г) сгради за социални услуги – резидентен тип;
2. сгради за обществено обслужване:
а) сгради за административно обслужване;
б) сгради за образование и наука;
в) сгради в областта на здравеопазването;
г) сгради в областта на хотелиерството;
д) сгради в областта на търговията, общественото хранене, услугите;
е) сгради за спорт;
ж) сгради в областта на културата и изкуството;
з) други сгради за обществено обслужване.
……………………..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.