Наредба № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г. за обследване за EE, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради

5 February 2016
Comments 0
Категория: НОВИНИ
5 February 2016, Comments 0
НАРЕДБА № Е-РД-04-1 от 22 януари 2016 г.
за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за:
1. издаване на сертификати за проектни енергийни характеристики;
2. извършване на обследване за енергийна ефективност на сгради и части от сгради в експлоатация, включително изготвяне на доклади от обследването;
3. издаване на сертификати за енергийни характеристики на сгради и части от сгради в експлоатация;
4. изготвяне на оценка на енергийните спестявания на сгради.
Чл. 2. (1) Сертификатът за проектни енергийни характеристики удостоверява енергийните характеристики на нова сграда преди въвеждането й в експлоатация, включително нивото на потребление на енергия и съответстващия му клас по скалата на класовете на енергопотребление от наредбата по чл. 31, ал. 3 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ), съобразени с изискванията за нови сгради.
(2) С оценката за съответствие на инвестиционния проект се удостоверява извършена проверка на инвестиционния проект, преди да се издаде разрешение за строеж на сградата. Оценката се извършва по отношение постигнато съответствие на проекта с изискванията за енергийна ефективност за нови сгради.
(3) С обследването за енергийна ефективност на сграда в експлоатация се установява нормализираното (базово) потребление на енергия на сграда при съществуващото й състояние към момента на обследването, определят се специфичните възможности за намаляване на нормализираното потребление на енергия при гарантирано поддържане на нормативните параметри на микроклимата, извършва се техническа и икономическа оценка на мерките за повишаване на енергийната ефективност на сградата.
(4) При обследването на сгради в експлоатация се прилагат и разпоредбите на наредбата по чл. 56 ЗЕЕ.
(5) Сертификатът за енергийни характеристики на сграда в експлоатация удостоверява енергийните характеристики при нормализирано потребление на енергия в съществуващото състояние на сградата към момента на обследването, прогнозираното ниво на потребление на енергия след прилагане на избран пакет от енергоспестяващи мерки и съответстващия му клас на енергопотребление по скалата на класовете на енергопотребление от наредбата по чл. 31, ал. 3 ЗЕЕ.
(6) С оценката на енергийни спестявания се доказват действително постигнати спестявания на енергия в резултат на изпълнението на една или повече мерки за повишаване на енергийната ефективност в сградите.
Чл. 3. (1) Сертификатът за проектни енергийни характеристики/сертификатът за енергийни характеристики на сграда в експлоатация може да се издаде за част от сграда, когато отделни части имат различно предназначение съгласно класификацията по наредбата по чл. 31, ал. 3 ЗЕЕ.
(2) Сертифицирането на част от сграда в експлоатация се извършва въз основа на обследване за енергийна ефективност на тази част от сградата.
(3) Когато отделни части от сградата имат различно предназначение и са обособени като топлинни зони (една или повече от една за съответното предназначение) и всяка от зоните има кондициониран обем, по-малък от 90 на сто от общия кондициониран обем на сградата, сертификат за енергийни характеристики се издава отделно за всяка зона по скала, съответстваща на предназначението на съответната зона.
(4) При наличие на топлинна зона с кондициониран обем, равен или по-голям от 90 на сто от общия кондициониран обем на сградата, сертификат за енергийни характеристики се издава за цялата сграда в съответствие със скалата за категорията сгради, към която тази зона принадлежи.
(5) Отделна част от сграда, която се класифицира по едно предназначение, съгласно наредбата по чл. 31, ал. 3 ЗЕЕ може да обединява кондиционирани обеми в тази част от сградата на една или на повече от една топлинна зона, определени по критериите от приложение № 3 на наредбата по чл. 31, ал. 4 ЗЕЕ и чл. 169, ал. 4 във връзка с чл. 169, ал. 1, т. 6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), наричана по-нататък „наредбата по чл. 31, ал. 4 ЗЕЕ“. Сертификатът се издава за всяка част от сградата съобразно функционалното й предназначение при спазване на условията по ал. 2 и 3 независимо от начина, по който е извършено топлинното зониране във всяка част от сградата (всяка отделна част е обособена като една или като повече от една топлинна зона).
Чл. 4. Обследването и сертифицирането на сгради или на части от тях, изготвянето на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и изготвянето на оценки за енергийни спестявания на сгради се извършват от лица, които отговарят на изискванията на чл. 43, ал. 1 или 2 ЗЕЕ и са вписани в регистъра по чл. 44, ал. 1 ЗЕЕ.
Глава втора
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРОЕКТНИ ЕНЕРГИЙНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Чл. 5. (1) Сертификатът за проектни енергийни характеристики се издава само на нова сграда след завършване на строителството на сградата преди въвеждането й в експлоатация.
(2) Не се издава сертификат за проектни енергийни характеристики на съществуваща сграда при въвеждане в експлоатация, след извършване на реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство.
(3) Сертификат за проектни енергийни характеристики се издава, когато новата сграда е изградена в съответствие с проектните параметри за енергийна ефективност, постигнатите енергийни характеристики на сградата в процеса на строителство са еднакви или по-добри от проектните и сградата отговаря на нормативно определения минимален клас на енергопотребление за нови сгради от наредбата по чл. 31, ал. 4 ЗЕЕ.
(4) Сертификатът за проектни енергийни характеристики се издава от лице по чл. 43, ал. 1, съответно по чл. 43, ал. 2 ЗЕЕ, по образец съгласно приложение № 1 и е със срок на валидност до 6 години.
(5) Класът на енергопотребление на нова сграда се определя по скалата на класовете на енергопотребление съгласно наредбата по чл. 31, ал. 3 ЗЕЕ.

………………………………………….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.