Наредба за физическа сигурност на строежите

4 January 2017
Comments 0
Категория: НОВИНИ
4 January 2017, Comments 0
НАРЕДБА № РД-02-20-6 от 19 декември 2016 г.
за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С наредбата се определят:
1. минималните изисквания за физическа сигурност на строежите (ФСС) при проектирането и изграждането им;
2. класификаторът на строежите по клас на физическа сигурност (КФС);
3. техническите изисквания за проектиране и влагане на елементи за физическа защита на строежите.
(2) Наредбата се прилага за проектиране и изграждане на нови строежи, както и при реконструкции, основни ремонти, преустройства и/или промяна на предназначението на съществуващи строежи.
(3) Техническите изисквания на наредбата може да се прилагат и за строежи, за които изискванията за физическата им защита са регламентирани със съответни нормативни актове.
(4) Наредбата не се прилага за строежите със специален режим на допуск към Министерството на отбраната и другите видове войски, Министерството на вътрешните работи (МВР), Националната следствена служба, Държавната агенция за национална сигурност, Националната разузнавателна служба и Министерството на външните работи.
Чл. 2. (1) Осъществяването на ФСС или отделни негови обекти (сгради, помещения или съоръжения), както и прилежащата им територия се извършва с обособяване на зони за сигурност чрез изграждане на елементи за физическа защита.
(2) Основни елементи за физическа защита на строежите са:
1. физически бариери;
2. охранително осветление;
3. компоненти (средства и системи) за контрол на физическия достъп;
4. алармени системи за сигурност;
5. служебни помещения и оборудване.
Чл. 3. (1) Строежите се проектират и изграждат така, че да осигуряват минималната физическа сигурност срещу посегателства, без да се нарушават условията на предвиденото за тях функционално предназначение, като се спазват изискванията, регламентирани в Закона за устройство на територията (ЗУТ).
(2) Проектирането и изграждането на строежите, изборът на елементи за физичес­ка защита и комбинацията на продуктите, влагани в тях, се извършва в съответствие с посочения КФС, местоположението и условията, при които ще бъдат експлоатирани.
(3) Елементите за физическа защита и комбинацията на продукти, влагани в тях, се предвиждат от проектантите по съответните части на инвестиционния проект, въз основа на задание за проектиране.
(4) Заданието за проектиране следва да включва най-малко следните данни, които се отнасят до физическата сигурност на строежа:
1. клас на физическа сигурност, определен по класификатора, посочен в приложение № 2;
2. предполагаема/съществуваща обща стойност на строежа;
3. вид на достъп на лица до/в строежа и отделни зони или обекти в него;
4. тип на съхраняваните в строежа информация и документи;
5. наличие и количество на парични средства, ценности, носители на конфиденциална информация, опасни материали, скъпоструващо оборудване и апаратура и др.;
6. възможни потенциални опасности, породени от нерегламентирано въздействие или проникване в строежа;
7. необходими зони за сигурност и изисквани елементи за физическа защита.
Чл. 4. За строежите от I до III КФС, когато е предвидено със задание за проектиране, се извършва:
1. предварително (прединвестиционно) проучване по реда на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти – за нови строежи;
2. обследване по реда на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите – при реконструкция, основен ремонт, преустройство и/или промяна на предназначението на съществуващи строежи.
Чл. 5. (1) При проектиране на строежите се предвиждат, а при изграждането им се влагат, елементи за защита, които осигуряват изпълнението на минималните изисквания за физическа сигурност.
(2) В зависимост от КФС на строежите задължителните и препоръчителните елементи и съставните им продукти за защита са посочени в приложение № 1.
(3) Елементите за физическа защита на строежите се проектират, както следва:
1. за строежи от I до III КФС се извършва от лица с пълна проектантска правоспособност;
2. за строежи от IV до V КФС се извършва от лица с ограничена проектантска право­способност.
Чл. 6. (1) Строителните продукти, влагани в елементите за физическа защита, трябва да отговарят на ……………………………………………………
………………………………………….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.