НАРЕДБА ЗА УПР. НА СТР. ОТПАДЪЦИ И ВЛАГАНЕ НА РЕЦИКЛИРАНИ СТР. МАТЕРИАЛИ

8 December 2017
Comments 0
Категория: НОВИНИ
8 December 2017, Comments 0
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С наредбата се регламентират:

1. създаването на система за управление и контрол на дейностите по събиране, транспортиране и третиране на строителните отпадъци (СО);
2. изискванията за влагане на рециклирани строителни материали в строителството;
3. изискванията за управление на СО в процеса на строителство и премахване на строежи.
Чл. 2. Целта на наредбата е:
1. да се предотврати и ограничи замърсяването на въздуха, водите и почвите, както и да се ограничи рискът за човешкото здраве и околната среда в резултат на събирането, третирането и транспортирането на СО;
2. да се насърчи рециклирането и оползот­воряването на СО за постигане на целите по чл. 32 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).
Чл. 3. Наредбата се прилага за:
1. отпадъците по приложение № 1, образувани от строителни и монтажни работи (СМР), независимо от категорията на строежа съгласно чл. 137, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ);
2. отпадъците по приложение № 1, образувани от премахване на строежи, независимо от категорията на строежа съгласно чл. 137, ал. 1 ЗУТ;
3. рециклирани строителни материали;
4. продукти, подготвени от СО за повторна употреба.
Чл. 4. Лицата, при чиято дейност се образуват СО, и/или лицата, които третират СО, прилагат следния приоритетен ред (йерархия) при управлението им:
1. предотвратяване на образуването им;
2. подготовка за повторна употреба;
3. рециклиране на СО;
4. оползотворяване в обратни насипи;
5. изгаряне с оползотворяване на енергия и преработването в материали, които се използват като гориво;
6. обезвреждане на СО.
Чл. 5. (1) При извършване на СМР и/или при премахване на строежи СО се третират от лица, които имат право да извършват дейности по третиране на СО съгласно чл. 35 ЗУО, или се предават за третиране на лица, които имат право да извършват дейности по третиране на СО съгласно чл. 35 ЗУО.
(2) Строителните отпадъци по ал. 1 се събират, съхраняват, транспортират и подготвят за оползотворяване разделно.
(3) Строителните отпадъци се подготвят за оползотворяване и се рециклират на площадките по чл. 20, ал. 1.
Чл. 6. Забранява се нерегламентираното изхвърляне, изгаряне, както и всяка друга форма на нерегламентирано третиране на СО, в т. ч. изхвърлянето им в контейнерите за събиране на битови отпадъци или разделно събиране на отпадъци от опаковки.
Чл. 7. Предаването и приемането на СО се извършва само въз основа на писмен договор между възложителя на СМР или възложителя на премахването на строежи с лица, които имат право да извършват дейности по третиране на СО съгласно чл. 35 ЗУО, със съответния код по Наредба № 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците (обн., ДВ, бр. 66 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 32 от 2017 г.) с цел осигуряване постигането на целите за материално оползотворяване на СО.
Глава втора
УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ И ПРЕМАХВАНЕ НА СТРОЕЖИ
Чл. 8. (1) Възложителите на СМР и/или на премахването на строежи отговарят за изготвянето на план за управление на строителните отпадъци (ПУСО).
(2) Планът по ал. 1 се изготвя от правоспособен проектант съгласно чл. 11, ал. 1 ЗУО и се одобрява от компетентния орган съгласно чл. 11, ал. 4 ЗУО.
(3) При етапност на СМР или дейности по премахване на строежи, съгласно издадено разрешение за строеж или заповед за премахване на строеж планът по ал. 1 съдържа информацията по чл. 9 за всеки един етап.
(4) Процедурата за одобряване на ПУСО се осъществява при условията на електронен обмен на документи (по електронен път) или чрез административната информационна система на компетентния орган по чл. 11, ал. 4 ЗУО.
Чл. 9. Планът за управление на СО обхваща мерките, предвидени в частите на инвестиционния проект по отношение на дейностите със СО, и включва:
1. обяснителна записка, която съдържа най-малко:
а) цели за материално оползотворяване, включително подготовка за повторна употреба, влагане на рециклирани строителни материали и/или оползотворяване на строителни отпадъци в обратни насипи, към момента на изготвяне на ПУСО, в съответствие с чл. 11 и 13;
б) мерки за селективно премахване на строежа или на части от строежа, където е приложимо;
в) мерки за разделно събиране, оползотворяване и обезвреждане на СО с цел осигуряване изпълнението на целите по чл. 11, ал. 2;
г) мерки за предотвратяване и минимизиране на образуваните СО на строителната площадка или на площадката, на която се извършва премахването на строежа;
д) указания за водене на отчетност за опасни отпадъци съгласно Наредба № 1 от 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ, бр. 51 от 2014 г.), когато се образуват на площадката;
е) мерки, които се предприемат при управ­лението на образуваните СО в съответствие с изискванията на чл. 4;
2. общи данни за инвестиционния проект съгласно приложение № 2;
3. описание на обекта на премахване съгласно приложение № 3 (приложимо за проекти, които включват дейности по премахване на строежи или на части от строежи);
4. прогноза за СО, които ще се образуват, и за степента на тяхното материално оползотворяване съгласно приложение № 4;
5. прогноза за вида и за количеството на рециклираните строителни материали, продуктите, подготвени от СО за повторна употреба, и СО за обратни насипи, които ще се вложат в строежа, съгласно приложение № 5, когато е приложимо.
Чл. 10. (1) Възложителите на СМР възлагат на лицето, което упражнява строителен надзор, или на строителя – при строежи от пета категория, изготвянето на отчет съгласно приложение № 6 за изпълнение на ПУСО.
(2) Възложителите на премахване на строежи възлагат на изпълнителя на премахването изготвянето на отчет съгласно приложение № 6 за изпълнение на ПУСО.
(3) Към отчета по ал. 1 се прилагат:
1. копия на първични счетоводни документи, доказващи предаването на СО, в т.ч. на опасните СО, на лица, които имат право да извършват съответната дейност с отпадъци съгласно чл. 35 ЗУО;
2. копия на първични счетоводни документи и кантарни бележки за закупени СО, за продукти, подготвени от СО за повторна употреба, и за рециклирани строителни материали, когато е приложимо;
3. копия на документите по чл. 22, ал. 2 за вложени в строежа третирани СО;
4. копия на документите по чл. 22, ал. 3 за вложени в строежа продукти, подготвени от СО за повторна употреба;
5. копия на документите по чл. 23, ал. 2 за вложени в строежа рециклирани строителни материали.
(4) В случаите по чл. 8, ал. 3 отчетът по ал. 1 се изготвя след приключването на всеки от етапите. След приключването на СМР  и/или на дейностите по премахване на строежи се изготвя обобщен отчет за обекта.
(5) Отчетите за изпълнение на ПУСО се представят на органите по чл. 11, ал. 11 ЗУО при условията на електронен обмен на документи (по електронен път) или чрез административната информационна система на компетентния орган по чл. 11, ал. 4 ЗУО.
Чл. 11. (1) Възложителите на СМР и/или на премахването на строежи, включително на пътища и на железопътни линии, осигуряват селективното разделяне и материалното оползотворяване на неопасните СО, образувани при тези дейности, в количествата и в сроковете по приложение № 7.
(2) Количествените цели за материално оползотворяване, определени в приложение № 7, се отнасят за всяка площадка, на която се извършва СМР и/или премахване на строеж, към годината на откриване на строителната площадка.
Чл. 12. Степента на постигане на целите за материално оползотворяване на СО се определя като отношение между количеството (тегло) на материално оползотворените и/или предадените за материално оползотворяване СО (в тонове) и общото количество (тегло) на образуваните СО (в тонове) за съответния строеж, изразено в проценти и изчислено с точност една десета от процента.
Чл. 13. Възложителите на СМР на проекти, финансирани с публични средства, отговарят за влагането в строежите на рециклирани строителни материали или на третирани СО за оползотворяване в обратни насипи в количества съгласно приложение № 8, в зависимост от вида на строежа и от обхвата на разрешението за строеж.
Чл. 14. (1) Принудителното премахване на незаконни строежи от органите на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) започва след изготвянето и представянето в съответната общинска администрация на ПУСО в частта по чл. 9, т. 1, буква „б“, т. 2 – 4. В останалата част планът се изготвя от общинската администрация.
(2) При принудително премахване на незаконни строежи отчетът по приложение № 6 се изготвя от съответната общинска администрация.
Чл. 15. (1) План за управление на строителните отпадъци не се разработва и не се прилагат изискванията на тази глава при:
1. премахване на сгради с разгъната застроена площ (РЗП), по-малка от 300 кв. м;
2. премахване на сгради с паянтова конструкция;
3. реконструкция и основен ремонт на строежи с РЗП, по-малка от 700 кв. м;
4. промяна на предназначението на строежи с РЗП, по-малка от 700 кв. м;
5. строеж на сгради с РЗП, по-малка от 700 кв. м;
6. изграждане, реконструкция, основен ремонт и премахване на подземни и надземни линейни мрежи в областта на водоснабдяването и канализацията, електроснабдяването, топлоснабдяването, газоснабдяването, електронните съобщения, хидромелиорациите, третирането на отпадъците и геозащитната дейност с дължина до 1500 линейни метра в урбанизирани територии;
7. изграждане, реконструкция и основен ремонт на подземни и надземни линейни мрежи в областта на водоснабдяването и канализацията, електроснабдяването, топлоснабдяването, газоснабдяването, електронните съобщения, хидромелиорациите, третирането на отпадъците и геозащитната дейност с дължина до 5000 линейни метра извън урбанизирани територии;
8. премахване на подземни и надземни линейни мрежи в областта на водоснабдяването и канализацията, електроснабдяването, топлоснабдяването, газоснабдяването, електронните съобщения, хидромелиорациите, третирането на отпадъците и геозащитната дейност с дължина до 1000 линейни метра извън урбанизирани територии;
9. изграждане, рехабилитация, основен ремонт, реконструкция и премахване на пътища с дължина до 500 линейни метра;
10. премахване на негодни за ползване или застрашаващи безопасността строежи, когато е наредено по спешност от компетентен орган, с РЗП, по-малка от 300 кв. м;
11. изграждане и премахване на строежи от шеста категория;
12. всички текущи ремонти.
(2) За всички СМР и/или премахване на строежи извън обхвата на изключенията по ал. 1 се изготвя ПУСО и се прилагат изискванията на тази глава.
(3) В случаите по ал. 1 условията и редът за събиране, транспортиране, оползотворяване и обезвреждане на СО на територията на съответната община се определят с наредбата по чл. 22 ЗУО.
Глава трета
ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ СЪС СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ
Чл. 16. Дейностите по събиране, транспортиране и третиране на СО се извършват от лица, които имат право да извършват тези дейности съгласно чл. 35 ЗУО.
…………………
.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.