НАРЕДБА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ЛИЧНИТЕ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

19 January 2018
Comments 0
Категория: НОВИНИ
19 January 2018, Comments 0

НАРЕДБА

за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С наредбата се определят:

  1. съществените изисквания към личните предпазни средства;
  2. процедурите за оценяване на съответствието и начините за удостоверяване на съответствието със съществените изисквания;
  3. задълженията на икономическите оператори;
  4. редът за издаване на разрешения за извършване на оценяване на съответствието и задълженията на нотифицираните органи.

Чл. 2. Наредбата се прилага за личните предпазни средства, които са обхванати от Регламент (ЕС) 2016/425 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. относно личните предпазни средства и за отмяна на Директива 89/686/ЕИО на Съвета (ОВ, L 81/51 от 31 март 2016 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2016/425“.

Чл. 3. (1) Личните предпазни средства се предоставят на пазара само ако, когато се поддържат правилно и се използват по предназначение, са в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/425 и не застрашават здравето или безопасността на хората, домашните животни и вещите.

(2) Предоставянето на пазара на лични предпазни средства, които са в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/425, не се възпрепятства във връзка с аспектите, обхванати от регламента.

(3) Показването на търговски панаири, изложения, демонстрации или на подобни прояви на лични предпазни средства, които не са в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/425, се извършва при спазване на изискванията на чл. 7, параграф 2 от регламента.

Чл. 4. Личните предпазни средства се класифицират според категориите рискове, определени в приложение I на Регламент (ЕС) 2016/425.

Чл. 5. Всяко лично предпазно средство трябва да отговаря на приложимите съществени изисквания, определени в приложение II на Регламент (ЕС) 2016/425.

Чл. 6. Съответствието на личните предпазни средства с приложимите съществени изиск­вания се оценява по избрана от производителя процедура за оценяване на съответствието съгласно чл. 19 от Регламент (ЕС) 2016/425.

Чл. 7. (1) За личните предпазни средства, чието съответствие е било оценено съгласно процедура за оценяване на съответствието по чл. 19 от Регламент (ЕС) 2016/425, се съставя ЕС декларация за съответствие съгласно изиск­ванията на чл. 15 от Регламент (ЕС) 2016/425.

(2) ЕС декларацията за съответствие се превежда на езика, определен от съответната държава членка, на чиято територия личното предпазно средство се пуска или предоставя на пазара. Когато личното предпазно средство се пуска или предоставя на пазара на територията на Република България и ЕС декларацията за съответствие не е съставена на български език, тя се превежда на български език.

(3) Изискването по чл. 15, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/425 може да се изпълни чрез съставяне на досие от отделните ЕС дек­ларации за съответствие, които се изискват от всички приложими за личното предпазно средство актове на законодателството на Европейския съюз за хармонизация.

Чл. 8. (1) Съответствието на дадено лично предпазно средство с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/425 се удостоверява чрез наличието на маркировката „CE“.

(2) За маркировката „СЕ“ и нейното нанасяне се прилагат изискванията на чл. 16 и 17 от Регламент (ЕС) 2016/425.

………………….

Изтегли от тук

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.