Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или "магистър" по специалности от регулираната професия „Инженер в инвестиционното проектиране“

2 December 2016
Comments 0
Категория: НОВИНИ
2 December 2016, Comments 0
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 318  ОТ 24 НОЕМВРИ 2016 Г.
за приемане на Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалности от регулираната професия „Инженер в инвестиционното проектиране“ и на Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалности от регулираната професия „Инженер в инвестиционното проектиране“
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. Приема Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалности от регулираната професия „Инженер в инвестиционното проектиране“.
Чл. 2. Приема Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалности от регулираната професия „Инженер в инвестиционното проектиране“.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 9, ал. 3, т. 5 от Закона за висшето образование.
§ 2. Постановлението влиза в сила от учебната 2017 – 2018 г.
Министър-председател:  Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
НАРЕДБА
за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалности от регулираната професия „Инженер в инвестиционното проектиране“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С наредбата се определят държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалности от регулираната професия „Инженер в инвестиционното проектиране“.
Чл. 2. (1) Висше образование в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалности от регулираната професия „Инженер в инвестиционното проектиране“ се придобива във висше училище в съответствие с изискванията на Закона за висшето образование, Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени „бакалавър“, „магистър“ и „специалист“, приета с Постановление № 162 на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 76 от 2002 г.; попр., бр. 85 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 79 от 2003 г.), и на тази наредба.
(2) Обучението съответства на ниво 6Б от Националната квалификационна рамка.
(3) Формата на обучение по специалностите е редовна или задочна.
Чл. 3. Приемането на студенти за обучение по специалности от регулираната професия „Инженер в инвестиционното проектиране“ се извършва при условия и по ред, утвърдени с правилниците на висшите училища при спазване на изискванията на чл. 68 от Закона за висшето образование.
Чл. 4. (1) Обучението на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ е с продължителност не по-малко от 4 години и с минимален хорариум 2400 часа и води до придобиване на не по-малко от 240 кредита.
(2) Лицата, които се обучават по индивидуален учебен план и са придобили изискуемите 240 кредита, имат право да завършат обучението си преди срока по ал. 1.
Чл. 5. (1) Обучението включва теоретична и практическа подготовка.
(2) Теоретичната подготовка се осъществява чрез задължителни, избираеми и факултативни учебни дисциплини под формата на лекции, семинарни и практически упражнения.
(3) Практическата подготовка се осъществява чрез:
1. разработване на курсови задачи и проекти;
2. практически стаж по специализиращи дисциплини с общ хорариум не по-малък от 90 часа;
3. преддипломен стаж по специалността с продължителност не по-малко от 60 часа;
4. разработване на дипломна работа.
(4) Избираемите и факултативните учебни дисциплини и техният хорариум се определят от висшето училище, като хорариумът на факултативните учебни дисциплини не може да надхвърля 10 на сто от общата аудиторна заетост.
Чл. 6. (1) Обучението завършва със защита на дипломна работа.
(2) Защитата на дипломната работа се провежда пред изпитна комисия, в състава на която влизат не по-малко от трима хабилитирани преподаватели от висшето училище в съответното професионално направление. В комисиите могат да се включват и до две хабилитирани лица от други висши училища, специалисти от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, както и други специалисти от професионалната област.
(3) Съставът на комисията по ал. 2 се определя със заповед на ректора на висшето училище.
Чл. 7. Студентите, изпълнили задълженията си по учебен план, разработен в съответствие с тази наредба, и защитили успешно дипломна работа, получават диплома за завършено висше образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и професионална квалификация „инженер“ съобразно завършената специалност.
Раздел II
Образователни изисквания за части „Конструктивна“ и „Организация и изпълнение на строителството“
Чл. 8. (1) Обучението за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалности от регулираната професия „Инженер в инвестиционното проектиране“ по части „Конструктивна“ и „Организация и изпълнение на строителството“ на инвестиционните проекти се осъществява във висши училища, получили програмна акредитация на професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“ от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, приет с Постановление № 125 на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 64 от 2002 г.; Решение № 10827 на Върховния административен съд от 27 ноември 2003 г. – бр. 106 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 32 и 94 от 2005 г.).
(2) Лицата, успешно завършили обучението по ал. 1, получават професионална квалификация „строителен инженер – строителни конструкции“.
(3) Обучението осигурява придобиването на знания по:
1. математика;
2. информационни технологии;
3. строителна механика;
4. статическо и динамично изследване на строителни конструкции;
5. приложение на строителните материали, технологии и механизация;
6. проектиране на строителни конструкции;
7. технология и организация на строителния процес.
(4) Обучението осигурява придобиването на умения за:
1. изработване на технически чертежи, изчисления и спецификации;
2. осъществяване на техническо ръководство на строежи;
3. ръководство и организация на производствена дейност на строителни фирми;
4. участие в административното обслужване на инвестиционния процес.
(5) Обучението осигурява придобиването на следните компетентности:
1. проектиране, организация и изпълнение на сгради и съоръжения;
2. поддържане и експлоатация на сгради и съоръжения.
Чл. 9. Учебното съдържание на задължителните групи учебни дисциплини в обособени направления от учебния план и техният минимален хорариум се определят, както следва:
……………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.