Наредба за държавните изисквания за придобиване на квалификация „архитект“

26 January 2016
Comments 0
Категория: НОВИНИ
26 January 2016, Comments 0

Министерски съвет прие Постановление № 11 от 21 януари 2016 г. за приемане на Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Архитектура“ на образователно-квалификационна степен „магис­тър“ с професионална квалификация „архитект“.

Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С наредбата се определят държавните изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Архитектура“ на образователно-квалификационна степен „магистър“ с професионална квалификация „архитект“.
Чл. 2. (1) Висше образование по специалността „Архитектура“ на образователно-квалификационна степен „магистър“ с професионална квалификация „архитект“ се придобива във висше училище, получило акредитация и създадено при условия и по ред, определени със Закона за висшето образование.
(2) Обучението по специалността по ал. 1 и резултатите от него съответстват на ниво 7 „магистър“ от Националната квалификационна рамка.
Чл. 3. (1) Приемането на студенти за обучение по специалността „Архитектура“ се извършва чрез писмен конкурсен изпит по математика и конкурсен изпит по рисуване. С решение на академичния съвет на висшето училище резултатът от конкурсния изпит по математика може да бъде заменен с резултата от държавния зрелостен изпит по математика, както и да се определят други допълнителни условия за прием.
(2) Лицата, придобили висше образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ по друга специалност, се приемат при условия и по ред, утвърдени от висшето училище.
(3) Конкурсните изпити са анонимни и се провеждат по програми, утвърдени от ректора на висшето училище.
Чл. 4. (1) Обучението по специалността „Архитектура“ е в редовна форма и е със срок, не по-малък от пет и половина учебни години, или единадесет семестъра, от които един семестър за разработване на дипломна работа (дипломен проект), и придобиване на не по-малко от 330 кредита по Системата за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища.
(2) Диплома за завършена образователно-квалификационна степен „магистър“ с професионална квалификация „архитект“ може да се присъди преди срока по ал. 1 след успешно изпълнение на всички задължения, предвидени по учебния план на специалността, придобиване на определените кредити и при определени от висшето училище условия.
Раздел II
Съдържание на обучението
Чл. 5. (1) Обучението за придобиване на висше образование по специалността „Архитектура“ на образователно-квалификационната степен „магистър“ осигурява знания, практически умения и компетентности, необходими за получаване на професионална квалификация „архитект“.
(2) Архитектурата е основен елемент на обучението, което чрез баланс между теоретичните и практическите му аспекти осигурява придобиването най-малко на следните знания, практически умения и компетентности:
……………..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.