Изм. и доп. на Наредба №2 от 2004 г. за проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии

11 September 2016
Comments 0
Категория: НОВИНИ
11 September 2016, Comments 0
Наредба за изм. и доп. на Наредба № 2 от 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии
(обн., ДВ, бр. 86 от 2004 г.; попр., бр. 93 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 56 от 2015 г.)
§ 1. Член 23 се изменя така:
„Чл. 23. (1) Велосипедното движение се планира и проектира като цялостна система въз основа на проучвания, анализи, оценки, модели, прогнози и сценарии, в които се отчитат структурата на урбанизираната територия, нейните топографски, екологични и здравно-хигиенни особености, както и навиците, традициите и нагласите на населението.
(2) Изборът на целесъобразен начин на провеждане на велосипедното движение по първостепенната улична мрежа (ПУМ) се извършва в съответствие с предвижданията на общия устройствен план и изискванията на чл. 119б.
(3) При планирането на велосипедна инфраструктура се спазват следните принципи, които са и основни критерии при разработване на плановете по ал. 5 в частта, отнасяща се до велосипедното движение: безопасност, директност, непрекъснатост, привлекателност и удобство.
(4) Принципите по ал. 3 се приоритизират в зависимост от целта на маршрутите – „ежедневни“ или „за отдих и развлечение“, като безопасността е с най-висок приоритет.
(5) Делът на велосипедното движение се осигурява чрез изработване на подробни устройствени и комуникационно-транспортни планове.
(6) За градове с население над 30 000 жители задължително се разработва план и програма за развитие на велосипедния транспорт, самостоятелен или като отделна част на подробния комуникационно-транспортен план. За градове с население под 30 000 жители планът се разработва по решение на общинския съвет.“
§ 2. Създават се чл. 23а, 23б и 23в:
„Чл. 23а. (1) Планът за развитие на велосипедния транспорт се интегрира в следните документи за транспортното планиране на градовете:
1. общ устройствен план;
2. подробен устройствен план;
3. подробен комуникационно-транспортен план;
4. план за устойчива градска мобилност.
(2) При интегрирането на плана за развитие на велосипедния транспорт се следват насоките, посочени в таблица 2:
Таблица 2
Видове планове
Насоки за интегриране
Общ устройствен план (ОУП) на град и на селищно образувание с национално значение
1. ОУП се използва като инструмент за реализация на политиката за градско пространствено развитие и устройство на територията без нарастване дела на индивидуалното автомобилно движение и създаване на благоприятни условия за целево увеличаване дела на велосипедното движение.
2. Транспортният макромодел включва велосипедното движение, както и изяснява взаимовръзката с устройствени цели, като например обезопасяване на придвижването до образователната инфраструктура в цялата урбанизирана територия.
3. Чрез план-схемата на комуникационно-транспортната система и специализираните схеми към ОУП се планира мрежата за велосипеден транспорт в урбанизираната територия, както и връзките към други територии в общински и регионален обхват.
4. В правилата и нормативите, в т.ч. и в специфичните правила и нормативи на ОУП, се определят изисквания към устройствените зони и терени за паркиране на велосипеди при отчитане вида на публичната или частната собственост и функционалните особености в отделните територии.
Подробен устройствен план (ПУП)
1. ПУП се използва като инструмент за конкретизиране на политиката за градско пространствено развитие и устройство на територията, при създаване на благоприятни условия за велосипедното движение в конкретния обхват на плана – структурно обособени градски части.
2. Транспортните микросимулации включват велосипедното и пешеходното движение, както и изясняват взаимовръзката с устройствени цели, като например развитие на отдиха и туризма или обезопасяване на придвижването до образователната инфраструктура в конкретния обхват на плана.
3. Чрез подробния комуникационно-транспортен план се планират техническите параметри на трасетата на мрежата за велосипеден транспорт.
4. В правилата и нормативите и в специфичните правила и нормативи на ПУП се определят изисквания към устройствените зони и към отделни поземлени имоти за паркиране на велосипеди, при отчитане вида на собствеността и функционалните особености в отделните територии и обекти.
Подробен комуникационно-транспортен план (ПКТП)
С ПКТП се осигурява:
1. площта за изпълнение на велосипедната инфраструктура – велосипедни трасета, велосипедни паркинги, станции на обществени велосипеди и др.;
2. достъпност за велосипедното движение до гари и спирки на обществения транспорт;
3. непрекъснатост и безопасни преминавания на велосипедисти през кръстовища;
4. непрекъснато преминаване на велосипедното движение край гари и спирки на обществения транспорт.
План за устойчива градска мобилност (ПУГМ)
1. ПУГМ определя или потвърждава заложените в други планови документи цели за дела на велосипедното движение.
2. Чрез ПУГМ се определят мерките за осигуряване на безопасни пресичания между автомобилния и велосипедния трафик.
3. Чрез ПУГМ се определят мерките за осъществяване на синергия между велосипедното, пешеходното и придвижването с обществен транспорт, както и за подобряване на интермодалните връзки на велосипедното движение.
4. В ПУГМ се предвиждат действия за осигуряване на съоръжения за системи за обществени велосипеди.
5. В ПУГМ се предвиждат действия за организиране на система за отчитане и регулиране на велосипедните и пешеходните потоци.
6. В ПУГМ се предвиждат действия за оборудване на превозни средства на обществения пътнически транспорт за превоз на велосипеди.
7. В ПУГМ се предвиждат действия за реализация на непрекъснати, обвързани, безопасни и разбираеми мрежи за велосипедно движение, както и оборудване на инфраструктура за паркиране, наемане и съвместно ползване.
8. Чрез ПУГМ се определят мерките за мониторинг на безопасността и комфорта на велосипедната и пешеходната мрежа, както и изискванията към междинното и окончателното оценяване на изпълнението и въздействието от мерките и действията в плана.
Чл. 23б. (1) Непрекъснатост на велосипедното движение се осигурява чрез проектиране на велосипедно трасе, самостоятелно или споделено с други участници в движението, комбинация от:
1. самостоятелна велосипедна алея;
2. велосипедна алея;
3. велосипедна лента;
4. споделено с пешеходното движение при определени условия – със или без указано място за движение;
5. част от пътното платно на улица, споделена с автомобилното движение, за която не се изисква маркиране и означаване на велосипедна лента;
6. споделена за всички участници в движението улица при определени условия.
(2) Изборът на велосипедните трасета се съобразява с насочеността на основните велосипедни потоци между устройствените територии (жилищни, смесени централни, за обществено обслужване, производствени, с културно-историческо наследство, за озеленяване, за спорт и развлечения, за рекреационни дейности).
(3) Навсякъде, където е целесъобразно и възможно, велосипедните трасета се осигуряват като самостоятелни велосипедни алеи, физически отделени от автомобилното движение. Самостоятелни велосипедни алеи се проектират на местата, където велосипедните трасета не съвпадат с направлението на уличната мрежа, например паркове и градини.
(4) Велосипедните трасета се класифицират в зависимост от своята функция съгласно таблица 3.
Таблица 3
Функционален клас
Функция
Транзитен
Главни велосипедни транспортни връзки в града, формиращи основата на велосипедната мрежа. Разположени предимно радиално, те осигуряват бърза и директна връзка с центъра на града и между районите.
Довеждащ
Образуват мрежа с висока плътност в районите, които обслужват. Създават връзка с транзитните велотрасета и с трасетата за отдих и развлечение. Имат за цел да покрият всички начални и крайни точки в рамките на района.
За отмора и развлечение
Формират специфична мрежа, базирана в парковете и в зоните за отдих и свободно време. Създават връзки с атрактивните околности на населеното място.
Чл. 23в. (1) При планирането на велосипедната инфраструктура се спазват следните минимални изисквания:
1. изготвяне на план за организация на движението в зоните на кръстовищата, който обхваща преминаването през тях на всички участници в движението;
2. провеждане на непрекъснато велосипедно трасе през зоната на кръстовищата; при начало и край на велосипедно трасе велосипедното движение задължително се включва в автомобилното движение;
3. осигуряване на минимална широчина не по-малка от 1,50 m върху тротоара за движението на пешеходци;
4. изпълнение на светлинните сигнали на светофарите за велосипедисти в секции с диаметър 100 mm.
(2) Споделяне на пешеходното и велосипедно движение се допуска при широчина на тротоара най-малко 4,50 m.
(3) Към велосипедната инфраструктура се предвиждат велосипедни паркинги, като техният капацитет се определя в съответствие с таблица 4б.“
§ 3. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Необходимият брой на местата за паркиране и гариране на МПС се определя в зависимост от функционалното предназначение на обекта съгласно таблица 4а. Минималният брой велосипедни паркоместа се определя в зависимост от функционалното предназначение на обекта и вида на велосипедните паркинги съгласно таблица 4б.“
2. Таблица 2 става таблица 4а.
3. Създава се таблица 4б:
„Таблица 4б
Видове обекти
Минимален брой велосипедни
паркоместа
Вид на велосипедните
паркинги*
Складове и товарни терминали
1 брой на 950 m2 РЗП**
Клас 1* – 80 %;
Клас 2 – 20 %
Търговски центрове
1 брой на 100 m2 брутна отдаваема търговска площ
Клас 1 – 30 %; Клас 2 – 70 %
Бизнес с търговия на едро
10 процента от броя автомобилни места
Клас 1 – 30 %; Клас 2 – 70 %
Места за продажба и консумация на храни напитки
1 брой на всеки 7 места за хранене
Клас 1 – 30 %; Клас 2 – 70 %
Места за доставка, продажба и сервиз на автомобили, ВиК, отопление, вентилация, строителни материали
Повече от 2 броя или 20 процента от броя автомобилни места
Клас 1 – 80 %; Клас 2 – 20 %
Хотели
1 брой на 10 стаи
Клас 1 – 60 %; Клас 2 – 40 %
МБАЛ, университетски болници и ДКЦ
1 брой на 500 m2 РЗП**
Клас 1 – 75 %; Клас 2 – 25 %
Кина и театри
1 брой на 20 посетители, но не по-малко от 10 броя
Клас 1 – 20 %; Клас 2 – 80 %
Молитвени и обредни домове
1 брой на 100 m2
Клас 2 – 100 %
Стадиони, спортни арени и други подобни
1 брой на 100 m2 ЗП***, но не по-малко от 10 броя
Клас 1 – 20 %; Клас 2 – 80 %
Административни и бизнес офиси
1 брой на 100 m2 РЗП**
Клас 1 – 50 %; Клас 2 – 50 %
Магазини в централни градски части
1 брой на 35 m2
Клас 1 – 30 %; Клас 2 – 70 %
Библиотеки, музеи, галерии
1 брой на 100 m2 РЗП**
Клас 1 – 20 %; Клас 2 – 80 %
Училища, колежи и университети
1 брой на 5 студенти; 1 брой на 10 служители
Клас 1 – 10 % за служители; Клас 2 – 90 %
Детски заведения
1 брой на 10 служители; 1 брой на 10 деца
Клас 1 – 10 % за служители; Клас 2 – 90 %
Многофамилни жилищни сгради
1, 5 брой на жилище (ако няма гараж на разположение) и 6 броя велосипедни паркоместа
Клас 1 – 100 %
6 велосипедни стойки
Общежития
1 брой на 2 легла и 6 броя велосипедни паркоместа
Клас 1 – 60 %; Клас 2 – 40 %
6 велосипедни стойки
Санаториуми, почивни домове и домове за възрастни хора
1 брой на 4 служители
Клас 1 – 75 %; Клас 2 – 25 %
Железопътни, автогари и аерогари
1 брой на всеки 30 пътници/час; 1 брой на 10 служители
Клас 1 – 30 %; Клас 2 – 70 %
Спирки за прекачване (интермодални центрове) или спирки на Метрополитен
При спирки с една линия – 6 броя велосипедни паркоместа; при спирки с повече от една линия – 12 броя
Клас 2 – 100 %
Забележки:
*Велосипедните паркинги клас 1 и клас 2 са определени в чл. 119д, ал. 2 от тази наредба.
** РЗП – разгъната застроена площ.
*** ЗП – застроена площ.“
§ 4. Таблица 3 към чл. 41, таблица 4 към чл. 42, ал. 2, таблица 5 към чл. 44, ал. 3, таблица 6 към чл. 44, ал. 6, таблица 8 към чл. 46, ал. 1, таблица 9 към чл. 67, ал. 2, таблица 10 към чл. 67, ал. 4, таблица 11 към чл. 78, ал. 1, таблица 12 към чл. 85, ал. 1, таблица 13 към чл. 87, ал. 1, таблица 14 към чл. 87, ал. 2, таблица 15 към чл. 89, ал. 3, таблица 16 към чл. 90, ал. 2, таблица 17 към чл. 93, ал. 1, таблица 18 към чл. 93, ал. 2, таблица 19 към чл. 100, ал. 2 и таблица 20 към чл. 113, ал. 4 стават съответно таблица 5 към чл. 41, ал. 3, таблица 6 към чл. 42, ал. 2, таблица 7 към чл. 44, ал. 3, таблица 8 към чл. 44, ал. 6, таблица 9 към чл. 46, ал. 1, таблица 10 към чл. 67, ал. 2, таблица 11 към чл. 67, ал. 4, таблица 12 към чл. 78, ал. 1, таблица 13 към чл. 85, ал. 1, таблица 14 към чл. 87, ал. 1, таблица 15 към чл. 87, ал. 2, таблица 16 към чл. 89, ал. 3, таблица 17 към чл. 90, ал. 2, таблица 18 към чл. 93, ал. 1, таблица 19 към чл. 93, ал. 2, таблица 20 към чл. 100, ал. 2 и таблица 21 към чл. 113, ал. 4.
§ 5. В чл. 74 думите „Наредба № 6 от 2003 г. за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии (ДВ, бр. 109 от 2003 г.), наричана за краткост „Наредба № 6 от 2003 г.“ се заменят с „Наредба № 4 от 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания (ДВ, бр. 54 от 2009 г.), наричана за краткост „Наредба № 4 от 2009 г.“.
§ 6. В чл. 116, ал. 7 думите „Наредба № 6 от 2003 г.“ се заменят с „Наредба № 4 от 2009 г.“.
§ 7. Член 117 се изменя така:
„Чл. 117. (1) Велосипедни трасета може да се предвиждат на трасетата на улиците като елемент на напречния профил или се планират самостоятелно при спазване на следните изисквания и основни проектни параметри:
1. проектната скорост при проектиране на транзитни велосипедни трасета е 30 km/h, а за довеждащи – 20 km/h;
2. допустимият максимален надлъжен наклон за рампи при подлези, надлези и други съоръжения на велосипедната инфраструктура е 7 %; при надлъжни наклони над 5 % се препоръчва двустранно уширяване на велосипедното трасе с 0,25 m;
3. допустимият максимален напречен наклон на велосипедните алеи е 1,5 %;
4. минималното разстояние за видимост при велосипедните алеи е 65 m за транзитни велосипедни алеи и 45 m за довеждащи;
5. минималното разстояние за спиране е 35 m за транзитни велосипедни алеи и 25 m за довеждащи;
6. препоръчителният минимален радиус на хоризонтални криви на самостоятелните велосипедни алеи е 25 m за транзитни велосипедни алеи и 15 m за довеждащи;
7. препоръчителният минимален радиус на изпъкнали вертикални криви на самостоятелните велосипедни алеи е 14 m за транзитни велосипедни алеи и 7 m за довеждащи.
(2) Препоръчителните надлъжни наклони се определят съгласно таблица 22 в зависимост от дължините на участъците, за които се прилагат:
Таблица 22
Надлъжен наклон [ %]
Максимална дължина на участъка [m]
? 4 %
няма ограничение
4
250
5
120
6
95
7
85
8
75
9
60
10
20
(3) Минималните радиуси на хоризонтални криви се определят съгласно таблица 23 в зависимост от скоростта на движение на велосипедистите:
Таблица 23
Скорост (km/h)
Минимален радиус на хоризонтална крива Rmin (m)
10
4
20
15
30
25
40
45
50
80
(4) Проектните габарити на велосипедист се определят съгласно фиг. 1 от приложение № 37.“
§ 8. Член 118 се изменя така:
„Чл. 118. (1) Широчината на велосипедните ленти е равна или по-голяма от 1,50 m.
(2) Велосипедни ленти се проектират при спазване на следните изисквания:
1. при скорост на автомобилното движение ? 50 km/h и годишна средноденонощна интензивност (ГСДИ) от 2000 до 5000 автомобила и при височина на бордюра ? 7 сm съгласно фиг. 2 от приложение № 37;
2. при скорост на автомобилното движение ? 50 km/h и ГСДИ от 2000 до 5000 автомобила и при височина на бордюра >7 сm съгласно фиг. 3 от приложение № 37;
3. при скорост на автомобилното движение ? 50 km/h и ГСДИ ? 5000 автомобила при възможност съгласно фиг. 4 от приложение № 37.
(3) При проектиране на велосипедна лента между платното за движение и места за паркиране и престой на автомобили при възможност се предвижда предпазна ивица от 0,75 m съгласно фиг. 5 от приложение № 37.“
§ 9. Член 119 се изменя така:
„Чл. 119. (1) Широчината на велосипедните алеи е ? 2,00 m за еднопосочно движение и ? 2,50 m за двупосочно движение.
(2) Еднопосочните велосипедни алеи се проектират с хоризонтално или вертикално отделяне на пътното платно, с непрекъснат или прекъснат бордюр, обемни разделители, с маркировка и съоръжения против навлизане на автомобили и други начини съгласно фиг. 6, 7, 8 и 9 от приложение № 37. Еднопосочни велосипедни алеи с вертикално и хоризонтално отделяне от пътното платно на нивото на тротоара и отделяне от пешеходното движение с ивица тактилни плочи се проектират съгласно фиг. 10 от приложение № 37. При проектиране на велосипедните алеи на ПУМ се спазват изискванията на таблица 1.2 от приложение № 1.“
§ 10. Създават се чл. 119а, 119б, 119в, 119г и 119д:
„Чл. 119а. (1) Проектиране на алея за споделено пешеходно и велосипедно движение с указано място за движение се допуска само за еднопосочно движение на велосипедисти. В тези случаи маркировката е пунктирна линия с бял цвят и широчина 0,10 m.
(2) Споделянето на велосипедното и пешеходното движение върху тротоарните площи е допустимо и се изпълнява при спазване изискванията на фиг. 11 от приложение № 37.
(3) При намалена широчина на улицата в отделни стеснени участъци (покрай съществуващи сгради, съоръжения и др.) е допустимо споделянето на велосипедното и пешеходното движение при спазване на изискванията на фиг. 12 от приложение № 37, при доказана невъзможност за движение на велосипедистите по пътното платно в съответствие със Закона за движение по пътищата и при гарантирани условия за безопасност на всички участници в движението.
(4) Самостоятелните велосипедни алеи се проектират при спазване изискванията на фиг. 13 и 14 от приложение № 37. При самостоятелните алеи за пешеходно и велосипедно движение се осигурява разстояние не по-малко от 1,8 m за пешеходците (фиг. 15 от приложение № 37).
(5) Движението на велосипедисти в пешеходни зони се осъществява съгласно изискванията на чл. 21, ал. 3.
Чл. 119б. (1) Изборът на целесъобразен начин на провеждане на велосипедното движение се извършва в съответствие с предвижданията на ОУП и с ПУГМ на съответната община и се изпълнява в следната последователност:
1. предварителен избор на подходящи начини на провеждане на велосипедното движение съгласно приложение № 38;
2. проверка на възможностите за реализация на велосипедното трасе по избраните начини;
3. съпоставяне на различните начини, като се съблюдава съответствието им с техническите нормативни изисквания.
(2) Не се допуска планиране и проектиране на велосипедни ленти по улици от ПУГМ с повече от две ленти за автомобилно движение в посока.
(3) Проектирането на велосипедни ленти по улици от ПУГМ на съответната община с повече от две ленти за автомобилно движение се допуска само в случаите на наличие на обособена лента за автобусен транспорт.
(4) Препоръчва се проектирането на обособени велосипедни алеи по направлението на улици от ПУГМ пред другите начини за провеждане на велосипедното движение при наличието на достатъчна площ за разполагане на пешеходното движение. Не се допуска намаляване на площта за пешеходно движение при проектиране на велосипедни алеи.
(5) При надлъжен наклон над 5 % при изкачване велосипедното трасе задължително се отделя от платното за автомобилно движение, а при спускане – се допуска проектирането на велосипедна лента.
(6) За случаите по ал. 5 се допуска асиметрично разпределение на широчините в напречния профил на улицата.
Чл. 119в. (1) Проектирането на велосипедни алеи в района на спирки на обществения транспорт (ОТ) се извършва съгласно фиг. 1 и 3 от приложение № 39.
(2) Проектирането на велосипедни ленти в района на спирки на ОТ се извършва съгласно фиг. 2 и 4 от приложение № 39.
(3) Препоръчително преминаване на велосипедна алея и на велосипедна лента при спирки на ОТ може да се извършва съгласно фиг. 3 и 4 от приложение № 39.
Чл. 119г. (1) При провеждане на велосипедното движение през кръстовища се спазват следните изисквания:
1. да е осигурена достатъчна видимост между велосипедното движение и останалите участници;
2. начинът на провеждане на велосипедното движение през кръстовища, в т.ч. неговото регулиране със светлинни сигнали и организация на движението, да е разбираем от всички участници в движението;
3. да са предвидени места за изчакване съгласно фиг. 1 и 2 от приложение № 40.
(2) При провеждане на велосипедното движение през кръстовища с регулиране на движението със светлинни сигнали се спазват следните изисквания:
1. стоп-линията за велосипеден транспорт да е на най-малко 3,00 m пред тази за автомобилния транспорт в същата посока;
2. да е създадена и поддържана добра видимост между велосипедното и автомобилното движение чрез велосипедни ленти през кръстовището съгласно фиг. 3 от приложение № 40.
(3) При липса на възможност за провеждане на велосипедното движение съгласно фиг. 3 се прилага фиг. 4 от приложение № 40. Препоръчителен начин на провеждане на велосипедното движение по велосипедна алея през кръгово кръстовище е даден на фиг. 5 от приложение № 40.
Чл. 119д. (1) Обществени велосипедни паркинги се проектират и изпълняват в съответствие с плана за развитие на велосипедния транспорт и/или ПУГМ на съответната община.
(2) В зависимост от времетраенето на паркирането велосипедните паркинги се класифицират, както следва:
1. клас 1 – велосипеден паркинг за дълговременно (дълготрайно) паркиране, който включва велосипедни стойки, поставени в заградена, защитена зона с контролиран достъп, или индивидуални, защитени съоръжения за паркиране, като навеси, велосипедни клетки, стаи за велосипеди, велосипедни гардероби;
2. клас 2 – велосипеден паркинг за кратковременно паркиране, който включва велосипедни стойки, поставени в леснодостъпни места на открито, достъпни за обществено ползване; могат да бъдат покрити и непокрити.
(3) Велосипедни паркинги от клас 2 може да се прилагат в близост до магазини, ресторанти, паркове, места за пикник, или други подобни места.
(4) Параметрите на съответните класове се определят съгласно таблица 24.
Таблица 24
Параметри за велосипедни паркинги за кратковременно и дълговременно паркиране
Критерий
Велосипеден паркинг за кратковременно паркиране клас 2
Велосипеден паркинг за дълговременно паркиране
клас 1
Продължителност на паркиране
По-малко от два часа
Повече от два часа
Типове съоръжения
Велосипедни стойки
Велосипедни гардероби, велосипедни стойки в защитени пространства
Защита от атмосферни влияния
Непокрити и покрити
Покрити или заградени
Охрана
Неохранявани
Охранявани
Място на ползване
Магазини, търговски центрове, болници, паркове и зони за отдих, културни центрове
Жилищни райони, офиси, станции на обществен транспорт
(5) При проектиране на велосипедните паркинги се спазват следните изисквания:
1. достъпност (близост до входовете на сградите; на нивото на терена или достъпни от нивото на терена, чрез рампи, асансьори; без препятствия, като стълби или стръмни наклони; при възможност велосипедните рампи към зоните за паркиране да са отделни; добра сигнализация и др.);
2. безопасност и сигурност (стойки или велосипедни гардероби, изработени от висококачествени материали и здраво закрепени към терена, пода или стената; контрол от персонал по сигурността; разположение в добре осветена зона; разположение в оживено обществено пространство на велосипеден паркинг за кратковременно паркиране с оглед на пасивното наблюдение; разположение в отделна зона с контролиран достъп на велосипеден паркинг за дълговременнно паркиране);
3. удобство (лесна локализиция, достъп и използване; по възможност разположение в близост до удобни велосипедни маршрути);
4. начини на паркиране (паркиране под ъгъл 90 градуса – едностранно и/или двустранно паркиране съгласно фиг. 1 от приложение № 40; паркиране под 45 градуса съгласно фиг. 2 от приложение № 40; вертикално паркиране – паркиране на две нива.“
§ 11. В § 2 от допълнителните разпоредби се създават т. 5 – 10:
„5.„Велосипедна инфраструктура“ е техническа инфраструктура в урбанизираните и/или извън урбанизираните територии, предназначена основно за целите и нуждите на велосипедния транспорт. Понятието велосипедна инфраструктура може да се използва както като събирателно понятие, така и като понятие за индивидуално обозначение на отделни обособени части или елементи от техническата инфраструктура. Основни видове велосипедна инфраструктура са велосипедни трасета, паркинги, светофари и др.
6. „Велосипеден маршрут“ е система от непрекъснати велосипедни трасета, означена и сигнализирана по подходящ начин от съответната общинска администрация.
7. „Велосипедна мрежа“ е система от взаимносвързани непрекъснати велосипедни трасета, покриващи дадена територия.
8. „Велосипедна лента“ е обособена част от пътното платно по протежение на улица, предназначена единствено за еднопосочно велосипедно движение, отделена от останалата част от платното за движение чрез пътна маркировка и сигнализирана с пътни знаци.
9. „Велосипедна алея“ е част от напречния профил на улицата, предназначена изключително за движение на велосипедисти, която е физически отделена (хоризонтално и/или вертикално) от платното за автомобилно движение и от пешеходното движение.
10. „Самостоятелна велосипедна алея“ е велосипедна алея, която следва трасе, независимо от уличната мрежа.“
§ 12. В приложение № 1 в наименованието на таблица 1.2 думите „към чл. 16, ал. 2, чл. 83, ал. 2 и чл. 117, ал. 2“ се заменят с „към чл. 16, ал. 2, чл. 83, ал. 2 и чл. 119, ал. 2“.
§ 13. Приложение № 37 към чл. 117, ал. 4, чл. 118, ал. 2 и 3 и чл. 119, ал. 2, чл. 119а, ал. 2, 3 и 4 се изменя така:
„Приложение № 37
към чл. 117, ал. 4, чл. 118, ал. 2 и 3,
чл. 119, ал. 2, чл.119а, ал. 2, 3 и 4
Фиг. 1. Проектни габарити на велосипедист
Фиг. 2. Велосипедна лента при скорост на автомобилното движение ? 50 km/h и ГСДИ от 2000 до 5000 автомобила и при височина на бордюра ? 7 cm
Фиг. 3. Велосипедна лента при скорост на автомобилното движение ? 50 km/h и ГСДИ от 2000 до 5000 автомобила и при височина на бордюра >7 сm
Фиг. 4. Велосипедна лента при скорост на автомобилното движение ? 50 km/h и ГСДИ ? 5000 автомобила
Фиг. 5. Велосипедна лента между платното за движение и места за паркиране и престой на автомобили
Фиг. 6. Еднопосочна велосипедна алея с хоризонтално отделяне от пътното платно – с непрекъснат или прекъснат бордюр, обемни разделители и др. при височина на бордюра ?7сm
Фиг. 7. Еднопосочна велосипедна алея с хоризонтално отделяне от пътното платно – с непрекъснат или прекъснат бордюр, обемни разделители и др. и с надлъжна маркировка с широчина 0,10 m при височина на бордюра >7 сm
Фиг. 8. Велосипедна алея с хоризонтално отделяне от пътното платно с маркировка и съоръжения против навлизане на автомобили
Фиг. 9. Еднопосочна велосипедна алея с вертикално (и хоризонтално) отделяне от пътното платно – на междинно ниво спрямо тротоара и пътното платно
Фиг. 10. Еднопосочна велосипедна алея с вертикално (и хоризонтално) отделяне от пътното платно на нивото на тротоара. Отделяне от пешеходното движение с ивица тактилни плочи
Фиг. 11. Споделена алея за пешеходно и еднопосочно велосипедно движение с указано място за движение
Фиг. 12. Споделена алея за пешеходно и велосипедно движение при стеснения, без указано място за движение
Фиг. 13. Самостоятелна велосипедна алея с бордюр на различно ниво
Фиг. 14. Самостоятелна велосипедна алея с бордюр на същото ниво
Фиг. 15. Самостоятелна алея за пешеходно и велосипедно движение. Отделяне от пешеходното движение с ивица тактилни плочи, павирана/релефна настилка, озеленяване или друго проектно решение“
Забележка на редакцията: виж фигурите в PDF-а на броя на ДВ
§ 14. Създава се приложение № 38 към чл. 119б, ал. 1:
„Приложение № 38
към чл. 119б, ал. 1
Забележка на редакцията: виж фигурата в PDF-а на броя на ДВ
§ 15. Създава се приложение № 39 към чл. 119в, ал. 1, 2 и 3:
„Приложение № 39
към чл. 119в, ал. 1, 2 и 3
Фиг. 1. Съвместна велосипедна алея и пешеходна алея в района на спирки на ОТ при ниска интензивност на пешеходното движение
Фиг. 2. Велосипедна лента в района на спирки на ОТ – устроени в „джоб“
Фиг. 3. Препоръчително преминаване на велосипедна алея при спирка на ОТ
Фиг. 4. Препоръчително преминаване на велосипедна лента при спирка на ОТ“
Забележка на редакцията: виж фигурите в PDF-а на броя на ДВ
§ 16. Създава се приложение № 40 към чл. 119г, ал. 1, 2 и 3:
„Приложение № 40
към чл. 119г, ал. 1, 2 и 3
Фиг. 1. Изнесена стоп линия завелосипедисти
Фиг. 2. Изнесена стоп линия с буферназона пред автомобилите
Фиг. 3. Провеждане на велосипедното движение през светлинносигнално регулирано кръстовище при наличие на велосипедна лента и при липса на велосипедно трасе
Фиг. 4. Провеждане на велосипедното движение при движещи се направо велосипедисти и завиващи надясно автомобили
Фиг. 5. Препоръчителен начин за провеждане на велосипедното движение по велосипедна алея през кръгово кръстовище“
Забележка на редакцията: виж фигурите в PDF-а на броя на ДВ
§ 17. Създава се приложение № 41 към чл. 119д, ал. 5:
„Приложение № 41
към чл. 119д, ал. 5
Фиг. 1. Стойки под прав ъгъл към стена
Фиг. 2. Стойки под ъгъл 45° към стена“
Забележка на редакцията: виж фигурите в PDF-а на броя на ДВ
Преходни и заключителни разпоредби
§ 18. (1) Наредбата се прилага за инвестиционни проекти, за които производството по одобряване на инвестиционен проект и производството по издаване на разрешение за строеж започва след влизането ? в сила.
(2) За започнато производство по одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж се счита датата на внасяне на инвестиционния проект за одобряване от компетентния орган.
§ 19. Отклонения от правилата и нормативите, определени с тази наредба за застроени територии със съществуваща инфраструктура в градовете с районно деление, се допускат с оглед съобразяване със заварени специфични дадености с мотивирано решение на общинския съвет и при доказани технически параметри на безопасност, съгласувани с органите по безопасността на движението, и при съобразяване с предвижданията на подробните устройствени планове и схемите към тях.
§ 20. Наредбата влиза в сила един месец след обнародването ? в „Държавен вестник“.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.