Изм. и доп. на Наредба №2 за проектиране на ком.-транспортните системи на урбанизираните територии

27 April 2017
Comments 0
Категория: НОВИНИ
27 April 2017, Comments 0
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии  (обн., ДВ, бр. 86 от 2004 г.; попр., бр. 93 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 56 от 2015 г., бр. 70 от 2016 г.; попр., бр. 75 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 2, ал. 1 след думата „бензиностанции“ се добавя „газостанции, електрозарядни станции, в т.ч. за електробуси,“.
§ 2. В чл. 3 ал. 1 – 3 се изменят така:
„(1) При планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система и нейните елементи се правят проучвания и прогнози за степента на моторизация, транспортните навици и потребности на населението, използваемостта и дела на ползващите различните форми на обществен транспорт за превоз на пътници, дела на пешеходното и велосипедното движение и др.
(2) Комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии за период до 2030 г. се оразмеряват за степен на моторизация, както следва:
1. за София – 600 транспортни единици, приведени към лек автомобил на 1000 жители при разчет 400 – 450 леки автомобила, в т.ч. 65 – 70 електрически превозни средства (ЕПС);
2. за градовете над 100 000 жители – 450 транспортни единици, приведени към лек автомобил на 1000 жители при разчет 300 – 350 леки автомобила, в т.ч. 55 – 60 ЕПС;
3. за градове от 30 000 до 100 000 жители – 350 транспортни единици, приведени към лек автомобил на 1000 жители при разчет 200 – 300 леки автомобила, в т.ч. 50 – 55 ЕПС;
4. за градове под 30 000 жители – 250 – 300 транспортни единици, приведени към лек автомобил на 1000 жители при разчет 200 – 250 леки автомобила, в т.ч. 35 – 40 ЕПС;
5. за другите населени места – 100 – 150 транспортни единици, приведени към лек автомобил на 1000 жители при разчет 50 – 100 леки автомобила, в т.ч. 10 – 20 ЕПС.
(3) Комуникационно-транспортната система на градовете се планира и проектира така, че да осигурява с предимство развитието на обществения транспорт за превоз на пътници, използването на велосипеди и на електромобилността при движението с лични превозни средства.“
§ 3. В чл. 24, ал. 1 таблица 4а „Необходим брой на местата за паркиране и гариране“ се изменя така:
„Таблица 4а
Необходим брой на местата за паркиране и гариране
№ по ред
Видове обекти
Брой на местата за паркиране и гариране
Допълнителен брой места за посетители
Дял на местата за ЕПС
1
2
3
4
5
1.
Жилищни сгради и жилищни сгради със смесено предназначение:
а) жилища, апартаменти
1 бр. на жилище
б) ателиета за индивидуална творческа дейност
1 бр. на ателие
в) офиси
1 бр. на 80 – 100 кв. м РЗП
г) обекти за обслужващи дейности за битови услуги
1 бр. на 80 – 100 кв. м РЗП
д) други обекти за стопански и обслужващи дейности
по норматива за съответната дейност, а за които няма – 1 бр. на 80 – 100 кв. м РЗП
2.
Общежития (за студенти)
1 бр. на 10 л.
10
10
3.
Общежития (за други)
1 бр. на 5 – 10 л.
20
5
4.
Обекти за социални услуги, в т.ч.:
а) специализирани институции за предоставяне на социални услуги, домове за стари хора, приюти, звена и други подобни
1 бр. на 20 легла
30
5
б) дневен център, център за социална рехабилитация и интеграция и други подобни
1 бр. на 5 – 10 потребители на услуги/час
5
5.
Административни сгради, в т.ч.:
а) на централната администрация
1 бр. на 60 – 80 m2 РЗП
20
15
б) на местната администрация
1 бр. на 80 – 100 m2 РЗП
20
15
6.
Търговски центрове
1 бр. на 40 – 60 m2 РЗП
75
15
7.
Магазини в централни зони
1 бр. на 80 – 100 m2 РЗП
75
10
8.
Други магазини
1 бр. на 100 – 150 m2 РЗП
75
10
9.
Пазари
1 бр. на 50 – 60 m2
90
10
10.
Крайпътни магазини
1 бр. на 30 – 50 m2
5
11.
Театри, кина, концертни и други зали (без спортни)
1 бр. на 5 – 10 места
15
12.
Открити обекти за спортни дейности без места за зрители (вкл. басейни)
1 бр. на 250 m2
5
13.
Открити обекти за спортни дейности и стадиони с места
1 бр. на 10 – 15 места
10
14.
Покрити басейни без места
1 бр. на 5 – 10 гардероба
5
15.
Покрити басейни с места
1 бр. на 5 гардероба + 1 на 10 – 15 зрителски места
10
16.
Тенискортове без места
4 бр. на един корт
5
17.
Тенискортове с места за зрители
4 бр. + 1 на 10 – 15 зрителски места
10
18.
Спортни зали с места
1 бр. на 50 m2 + 1 на 10 – 15 места
15
19.
Заведения за обществено хранене
1 бр. на 6 – 10 места
15
20.
Крайпътни заведения за обществено хранене
1 бр. на 4 – 6 места
5
21.
Хотели 4 и 5 звезди
1 бр. на 5 легла
15
22.
Хотели 1, 2 и 3 звезди
1 бр. на 10 легла
10
23.
Лечебни заведения
1 бр. на 10 легла
20
10
24.
Групова практика за първична/специализирана медицинска помощ, медицински център, дентален център и диагностично-консултативен център
1 бр. на лекарски кабинет
50
10
25.
Домове за медико-социални грижи
1 бр. на 5 – 10 легла
10
5
26.
Детски градини
1 бр. на 20 – 30 деца
3
27.
Училища
1 бр. на 25 – 30 ученици
5
28.
Висши училища
1 бр. на 10 – 15 студенти и преподаватели
10
29.
Производствени предприятия и складове към тях
1 бр. на 8 – 10 работещи
20
15
30.
Складове (други)
1 бр. на 120 – 150 m2
5
31.
Автосервизи
3 – 5 бр. на пост
15
32.
Бензиностанции и газостанции с обслужване
5 бр. за вид дейност
15
33.
Автомивки
3 бр. за един пост
15
34.
Гробищни паркове
1 бр. на 2000 m2
5
35.
Железопътни гари и автогари
1 бр. на 15 – 20 пътници/час
15
36.
Летища
1 бр. на 8 – 12 пътници/час
20
Забележки:
1. РЗП е разгъната застроена площ.
2. Допълнителният брой места за посетители от колона 4 и делът на ЕПС от колона 5 се определят в проценти от местата за паркиране и гариране, дадени в колона 3.
3. Определените минимални и максимални стойности на показателите в табл. 4а се прилагат като гранични стойности. Във всеки конкретен случай съответната стойност се преценява и прилага в зависимост от значението на обекта (местно, районно или по-високо ниво) и структурата и големината на урбанизираната територия.
4. При проектирането на реконструкции и основни ремонти на съществуващи обекти посоченият дял на ЕПС от местата за паркиране и гариране се достига само когато с инвестиционния проект е предвидено съответстващото оборудване за зареждане на ЕПС.
5. Делът на ЕПС от местата за паркиране и гариране, оборудвани за ЕПС, е предвиден да се достигне до 2030 г.“
§ 4. Създава се чл. 24а:
„Чл. 24а. (1) От предвидените места за гариране и паркиране на ЕПС в нови сгради за обществено обслужване с повече от десет паркоместа, както и при реконструкция, обновяване, основен ремонт на съществуващи сгради за обществено обслужване най-малко едно от всеки десет паркоместа се оборудва със зарядна точка с голяма мощност (с възможност за пренос на електроенергия към електрическо превозно средство, като мощността е по-голяма от 22 kW), а останалите – с нормална мощност на точките (с възможност за пренос на електроенергия към електрическо превозно средство с мощност, по-малка от или равна на 22 kW, като се изключват устройства с мощност, по-малка от или равна на 3,7 kW).
(2) Броят места за гариране и паркиране по ал. 1, които е необходимо да се оборудват със зарядни точки (колонки) за ЕПС, се закръгляват към по-голямото цяло число.
(3) За нови жилищни сгради и жилищни сгради със смесено предназначение с над десет паркоместа, както и при тяхната реконструкция, обновяване или основен ремонт със заданието за проектиране на възложителя може да се предвижда съответстващото оборудване за зареждане на ЕПС, като делът на местата за ЕПС е 10 % от местата за паркиране и гариране, дадени в колона 3 на таблица 4а към чл. 24, ал. 1.“
§ 5. В глава трета „Проектиране на комуникационно-транспортната система“, раздел XIV „Бензиностанции и газостанции“ се правят следните изменения и допълнения:
1. Наименованието на раздел XIV се изменя така:
„Раздел XIV
Бензиностанции и газостанции. Норми за проектиране на зарядни точки за ЕПС“.
2. Създават се чл. 97а и 97б:
„Чл. 97а. (1) Зарядните точки (колонки) за ЕПС се предвиждат равномерно в градската територия без ограничения.
(2) Зарядните точки за ЕПС с нормална мощност за променлив ток (AC) се оборудват за целите на оперативната съвместимост най-малкото с открити контакти или конектори тип 2 за превозни средства съгласно изискванията на техническата спецификация от Приложение ІІ, т. 1.1 от Директива 2014/94/ЕС. Тези открити контакти могат да бъдат оборудвани с устройства, например механични затвори, като се запазва съвместимостта на конекторите тип 2.
(3) Зарядните точки за ЕПС с голяма мощност за променлив ток (AC) се оборудват за целите на оперативната съвместимост най-малкото с конектори тип 2 съгласно изиск­ванията на техническата спецификация от Приложение ІІ, т. 1.2 от Директива 2014/94/ЕС.
(4) Зарядните точки за ЕПС с голяма мощност за постоянен ток (DC) се оборудват за целите на оперативната съвместимост най-малкото с комбинирани зарядни системи „Combo 2“ съгласно изискванията на техническата спецификация от Приложение ІІ, т. 1.2 от Директива 2014/94/ЕС.
(5) Допуска се зарядните точки да бъдат оборудвани и с други конектори, предоставящи различна функционалност, и/или с хибридни конектори, изпълнени съгласно изискванията на техническата спецификация от Приложение ІІ, т. 1.1 и/или 1.2 от Директива 2014/94/ЕС.
Чл. 97б. При проектиране на зарядни станции със зарядни точки за ЕПС се спазват изискванията за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби, както и изискванията на чл. 97а, ал. 3 и 4 за зарядни точки с голяма мощност и изискванията на чл. 97а, ал. 2 за зарядни точки за ЕПС с нормална мощност.“
§ 6. В допълнителните разпоредби се правят следните допълнения:
1. В § 2 се създават т. 11 и 12:
„11. „Електрическо превозно средство (ЕПС)“ е МПС със задвижване, включващо поне един непериферен електроуред, като преобразувател на енергия с презаредима електрическа система за акумулиране на енергия, която може да бъде зареждана от външен източник.
12. „Зарядна точка“, „зарядна точка с нормална мощност“ и „зарядна точка с голяма мощност“ са термините, определени в чл. 2, т. 3, 4 и 5 от Директива 2014/94/ЕС за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива.“
2. Създава се § 3:
„§ 3. Наредбата въвежда разпоредби на Директива 2014/94/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 7. Наредбата влиза в сила един месец след обнародването й в „Държавен вестник“, с изключение на разпоредбата на чл. 24а, която влиза в сила от 1.01.2019 г.
§ 8. (1) Наредбата се прилага за инвестиционни проекти, за които производството по одобряване на инвестиционен проект и производството по издаване на разрешение за строеж започва след влизането й в сила.
(2) За започнато производство по одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж се счита датата на внасяне на инвестиционния проект за одобряване от компетентния орган.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.