Изм. и доп. на Наредба № 2 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка

21 September 2016
Comments 0
Категория: НОВИНИ
21 September 2016, Comments 0
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка (обн., ДВ, бр. 13 от 2001 г.; изм., бр. 18 от 2004 г. и бр. 54 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 34 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 4 ал. 2 и 3 се изменят така:
„(2) Постоянната пътна маркировка върху платното за движение, включително върху пешеходните пътеки, се изпълнява само с бял и жълт цвят.
(3) Пътна маркировка с жълт цвят се използва само за очертаване на начупени линии, обозначаващи площи, забранени за престой и паркиране на пътни превозни средства, и за очертаване на ленти, предназначени за движение на превозни средства от редовните линии за обществен превоз на пътници.“
§ 2. В чл. 11 се създава ал. 7:
„(7) Единична непрекъсната линия с широчина 0,10 m се използва за крайна линия на платно, предназначено за движение само на велосипеди.“
§ 3. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Широчината на пешеходната пътека не трябва да е по-малка от 3,00 m при улици от III до VI клас и общински пътища, включително и техните продължения в населени места, от 3,50 m при улици от II клас и от 4,00 m – при пътищата от I, II и III клас, включително и техните продължения в населени места.“
2. Създават се ал. 8, 9 и 10:
„(8) В началото на пешеходните пътеки М8.1 и М8.2 откъм бордюрите се изпълняват информационни надписи за пешеходците и за водачите на велосипеди:
1. „ПОГЛЕДНИ“, комбиниран с хоризонтални стрелки, насочени наляво и надясно, на пешеходна и велосипедна пътека върху платно за двупосочно движение на пътни превозни средства;
2. „ПОГЛЕДНИ“, комбиниран с хоризонтална стрелка, насочена наляво или насочена надясно, на пешеходна или велосипедна пътека върху платно за еднопосочно движение на пътни превозни средства;
3. на пешеходна пътека М8.2 освен хоризонтални стрелки се поставя и стрелка, насочена перпендикулярно на оста на движението.
(9) Надписите по ал. 8 се изпълняват:
1. с главни букви, с нормалния шрифт по БДС 1517 „Пътни знаци. Размери и шрифт“, с височина на буквите 280 mm, като се разполагат на 70 mm: от широката непрекъсната линия на пешеходната пътека М8.1; от успоредниците на пешеходната пътека М8.2 и от квадратите (ромбовете) на велосипедната пътека М9;
2. с бял цвят, без да са светлоотразяващи и от продуктите съгласно чл. 7, ал. 3 и 4.
(10) Надписите по ал. 8 може да се изпълняват и когато пешеходната пътека в кръстовище не е обозначена с пътна маркировка, като долната част на надписа се поставя на 0,30 m от бордюра или от продължението на линията на бордюра.“
§ 4. В чл. 26 се създава ал. 4:
„(4) Велосипедната пътека се обозначава по реда на чл. 24, ал. 8, т. 1 и 2.“
§ 5. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 2:
„2. „Стрелка за указване на посоката на движение на велосипеди“ – М10а – съгласно приложение № 11а;“.
2. Досегашните т. 2 – 12 стават т. 3 – 13.
§ 6. Създава се чл. 28а:
„Чл. 28а. Пътната маркировка „Стрелка за указване на посоката на движение на велосипеди“ М10а се използва на платно, предназначено за движение само на велосипеди.“
§ 7. В чл. 40, ал. 1 се създава т. 4:
„4. символ „Велосипед“ – за обозначаване на платно, предназначено за движение само на велосипеди.“
§ 8. В чл. 42 се създава ал. 3:
„(3) Линията по ал. 2 се използва за крайна линия и за отделяне на пътните ленти за движение по платно, предназначено за движение само на велосипеди.“
§ 9. Приложение № 10 към чл. 21, ал. 3 се изменя така:
Напречна пътна маркировка
а) „Пешеходна пътека“ – М8.1, тип „Зебра“
Забележка на редакцията: виж образците в PDF-а на броя
 – при улици от III до VI клас и общински пътища, включително и техните продължения в населени места – С ? 3,00 m
 – при пътищата от I, II и III клас, включително и техните продължения в населени места – С ? 4,00 m
 – пешеходната пътека се разполага симетрично спрямо бордюрните линии
а’) Информационен надпис
виж образците в PDF-а
a’’) Поставяне на надпис при пресичане в кръстовище
виж образeцa в PDF-а
б) „Пешеходна пътека“ – М8.2
виж образците в PDF-а
 – при улици от III до VI клас и общински пътища, включително и техните продължения в населени места – С ? 3,00 m
 – при улици от II клас – С ? 3,50 m
 – при пътищата от I, II и III клас, включително и техните продължения в населени места – С ? 4,00 m
 – пешеходната пътека се разполага симетрично спрямо бордюрните линии
в) „Велосипедна пътека“ – М9
 виж образците в PDF-а
 – широчината С е равна на широчината на велосипедната алея, чието продължение е велосипедната пътека, но не по-малко от 1,80 m
 – велосипедната пътека се разполага симетрично спрямо бордюрните линии.“
§ 10. Създава се приложение № 11а към чл. 27, т. 2 и чл. 28а:
„Приложение № 11а
към чл. 27, т. 2 и чл. 28а
Пътна маркировка
„Стрелка за указване на посоката на движение на велосипеди“ – М10а
виж образeцa в PDF-а
§ 11. В приложенията се правят следните изменения:
1. В приложение № 12 думите „т. 2“ се заменят с „т. 3“, в приложение № 13 думите „т. 3“ се заменят с „т. 4“, в приложение № 14 думите „т. 4“ се заменят с „т. 5“, в приложение № 15 думите „т. 5“ се заменят с „т. 6“, в приложение № 16 думите „т. 6“ се заменят с „т. 7“, в приложение № 17 думите „т. 7“ се заменят с „т. 8“, в приложение № 18 думите „т. 8“ се заменят с „т. 9“, в приложения № 19, 20 и 21 думите „т. 9“ се заменят с „т. 10“, в приложение № 23 думите „т. 10“ се заменят с „т. 11“, в приложение № 23а думите „т. 11“ се заменят с „т. 12“ и в приложение № 23б думите „т. 12“ се заменят с „т. 13“.
2. В приложение № 22 думите „т. 9“ се заменят с „т. 10“ и в „Размери на символите с международно значение при допустима максимална скорост на движение V ? 50 km/h“ се създава символ „Велосипед“:
виж образeцa в PDF-а
Преходни и заключителни разпоредби
§ 12. (1) Наредбата се прилага за инвестиционни проекти, за които производството по одобряване на инвестиционен проект и производството по издаване на разрешение за строеж започва след влизането й в сила.
(2) За започнато производство по одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж се счита датата на внасяне на инвестиционния проект за одобряване от компетентния орган.
§ 13. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.