Изм. и доп на Наредба № Із-1971 за стр. правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар

4 January 2017
Comments 0
Категория: НОВИНИ
4 January 2017, Comments 0
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строителнотехнически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар (обн., ДВ, бр. 96 от 2009 г.; попр., бр. 17 от 2010 г.; изм., бр. 101 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 75 от 2013 г., бр. 69 и бр. 89 от 2014 г.; изм., бр. 8 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 2 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 1 се създава ал. 6:
„(6) При несъответствие на изискванията на тази наредба със специфичните изисквания за проектиране на строежи на Министерството на отбраната и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия приложимите изисквания за тези строежи се определят със заданието за проектиране, съответно инвестиционните проекти се приемат от специализирания експертен съвет по чл. 6, ал. 6 ЗУТ, назначен от министъра на отбраната.“
§ 2. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думата „същественото“ се заменя с „основното“.
2. В ал. 2 думите „Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с Постановление № 325 на Министерския съвет от 2006 г. (ДВ, бр. 106 от 2006 г.)“ се заменят с „Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (обн., ДВ, бр. 14 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2016 г.)“.
§ 3. В чл. 7 се създава ал. 3:
„(3) За строежи на Министерството на отбраната и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия техническите решения и мерки по ал. 1 и 2 се приемат от специализирания експертен съвет по чл. 1, ал. 6.“
§ 4. В таблица 1 към чл. 8, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. За клас на функционална пожарна опасност Ф1, подклас Ф1.1, в колона 4 думите „спални корпуси в учебно-възпитателни и социални учебно-професионални заведения с интернати и сиропиталища“ се заличават.
2. За клас на функционална пожарна опасност Ф1, подклас Ф1.2, в колона 4 след думите „санаториални заведения“ се поставя запетая и се добавя „спални корпуси във възпитателни училища и социално-педагогически интернати“.
3. За клас на функционална пожарна опасност Ф2:
а) в колона 2, след думата „спорт“ се поставя точка и запетая и се добавя „многофункционални зали с точно определен брой места за сядане“;
б) в колона 4, за подклас Ф2.1, думите „с културно-просветно предназначение“ се заличават, а думите „на посетителите“ се заменят с „места за сядане“.
4. За клас на функционална пожарна опасност Ф3, подклас Ф3.4, в колона 4 думите „центрове за провеждане на конференции и конгреси“ и запетаята след тях се заличават.
§ 5. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
…………………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *