Изм. и доп. на Наредбата за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на РБ

8 March 2016
Comments 0
Категория: НОВИНИ
8 March 2016, Comments 0
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България
(ДВ, бр. 14 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 17, ал. 1 се създава т. 4:
„4. одобрява процедури за сертификация на съответствието на строителните продукти с националните изисквания съгласно чл. 14, ал. 1, разработени от Асоциацията на лицата за оценяване на строителни продукти; процедурите се публикуват на електронната страница на звеното за контакт.“
§ 2. В чл. 21, ал. 4, чл. 25, ал. 4 и чл. 29, ал. 1 абревиатурата „МРРБ“ се заменя със „звеното за контакт“.
§ 3. В чл. 30 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. чрез електронната страница на ЗКОПС, чийто адрес е публикуван на електронните страници на МРРБ и ЕК.“
2. Алинея 2 се отменя.
Заключителна разпоредба
§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“. /08.03.2015г/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.