ИЗМ. и ДОП. на ЗУТ

27 March 2019
Comments 0
Категория: НОВИНИ
27 March 2019, Comments 0
§ 1. Създава се чл. 5а:
„Чл. 5а. Публичните регистри и архивът на одобрените устройствени планове и измененията им по чл. 3, ал. 4, чл. 4, ал. 4 и чл. 5, ал. 5 се публикуват и поддържат в актуален вид на интернет страницата на съответното ведомство при условия и по ред, определени с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството.“
§ 2. В глава трета, раздел І се създава чл. 13а:
„Чл. 13а. (1) Специфични изисквания за облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли могат да се определят с наредба на общинския съвет.
(2) С наредбата по ал. 1 могат да се определят допълнителни изисквания към обема и съдържанието на подробните устройствени планове и на инвестиционните проекти за нови сгради, реконструкция, пристрояване и надстрояване и основни ремонти на сгради и съоръжения, улици, площади и озеленени площи, свързани с благоустрояването на градските пространства, опазването и съхраняването на архитектурните ансамбли и градската среда.“
§ 3. В чл. 19, ал. 5 думите „средно високо“ се заменят със „средно“, а след думите „в повече от два имота“ се поставя запетая.
§ 4. В чл. 27 ал. 3 се изменя така:
„(3) Предвидените с общ или с подробен устройствен план максимални интензивност и плътност на застрояване могат да се надвишават в ъгловите урегулирани поземлени имоти със свързано основно застрояване на двете странични регулационни линии само ако и доколкото това е необходимо за покриване на калканните стени на сградите в съседните урегулирани поземлени имоти, като височината и дълбочината на застрояването не могат да превишават тези в съседните урегулирани поземлени имоти. В тези случаи минималната задължителна озеленена площ се намалява пропорционално на увеличената плътност на застрояването.“
§ 5. В чл. 35, ал. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „когато същите са разположени в жилищни устройствени зони или в територии за рекреационни дейности“.
§ 6. В чл. 48, ал. 2 думите „Кметът на общината по предложение на общинския експертен съвет“ се заменят с „Общинският съвет може да“.
§ 7.  В чл. 52, ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „когато за разрешаването им се изисква одобряване на инвестиционен проект и/или издаване на разрешение за строеж“.
§ 8. В чл. 56 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
 „(1) Върху поземлени имоти могат да се поставят:
1. преместваеми увеселителни обекти;
2. преместваеми обекти за административни, търговски и други обслужващи дейности;
3. преместваеми обекти за временно обитаване при бедствия.
(2) За обектите по ал. 1, т. 1 и 2 се издава разрешение за поставяне въз основа на схема и проектна документация, одобрени от главния архитект на общината. Схемата за поставяне определя пространственото разположение, вида, типа, размерите и предназначението на обекта по ал. 1, т. 1 и 2. В зависимост от вида и предназначението на обекта се представя индивидуален проект, който съдържа архитектурно-художествена и инженерно-техническа част, или типов проект, придружен с декларация за характеристиките на обекта, издадена от производителя въз основа на протоколи от изпитване или изчисления и/или сертификат за система за управление на качеството, и/или на документи, удостоверяващи съответствие с техническите изисквания на нормативните актове. Условията и редът за издаване на разрешението за поставяне на обектите, за одобряването и за изискванията към схемата и проектната документация се определят с наредба на общинския съвет.“
2. Създават се ал. 7, 8, 9, 10 и 11:
„(7) Поставянето на преместваеми обекти в урегулираните поземлени имоти се разрешава само ако не се надвишават установените в подробния устройствен план устройствени показатели – плътност на застрояване, коефициент на интензивност на застрояване, и не се намалява определената минимална озеленена площ.
(8) В паркове и градини поставянето на преместваеми обекти се извършва по ред, определен с наредбата по ал. 2, съгласно план-схема, одобрена от общинския съвет по реда на чл. 62, ал. 9.
(9) Максималните размери, конструктивното решение и архитектурно-художественото оформление на преместваемите обекти, както и на обектите, които се разполагат в поземлени имоти за времето на провеждане на обществени мероприятия – културни фестивали, спортни и атракционни прояви, благотворителни и рекламни кампании и други, се определят с наредбата по ал. 2 или с наредбата по чл. 13а.
(10) С наредбата по ал. 2 или по чл. 13а се определят и условията и редът за разполагане на елементите на градското обзавеждане – спирки на масовия градски транспорт, пейки, осветителни тела, чешми, фонтани, часовници, зарядни колонки за електрически превозни средства, както и други обекти, свързани с облика на градските пространства, определени с наредбата на общинския съвет.
(11) Временно ползване на имоти или части от тях – държавна или общинска собственост, за допълнителна открита търговска площ към преместваеми обекти, както и към търговски обекти в сгради, се допуска при условия и по ред, определени с наредбата на общинския съвет.“
§ 9. В чл. 57, ал. 1 след думите „съвет по“ се добавя „чл. 13а или по“.
§ 10. В чл. 57а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 1 се изменя така:
„1. са поставени без одобрена схема, когато такава се изисква, и/или без разрешение, в противоречие със схемата и/или в противоречие с издаденото разрешение;“
б) в т. 2 думите „в чужд имот“ се заличават, а след думите „правното основание“ се добавя „за одобряване на схемата и/или“;
в) в т. 6 след думата „срокът“ се добавя „на схемата и/или“;
г) създава се нова т. 7:
„7. обектът е захранен с вода и не е включен в уличната канализация или не е изградена локална система за съхранение на отпадните води;“
д) досегашната т. 7 става т. 8 и в нея думите „наредбата по чл. 56, ал. 2“ се заменят с „нормативен акт“.
2. В ал. 2 след думите „чл. 223, ал. 2“ се поставя запетая и се добавя „а за обекти, поставени на територията на националните курорти, определени с решение на Министерския съвет за селищни образувания с национално значение, и на територията на морските плажове – от органите на Дирекцията за национален строителен контрол“.
3. В ал. 3 след думите „кметът на общината“ се поставя запетая и се добавя „съответно началникът на Дирекцията за национален строителен контрол или оправомощено от него длъжностно лице“ и се създава изречение второ: „Заповедта се връчва на собственика на обекта по ал. 1, който може да я обжалва по реда на чл. 215, ал. 1.“
4. В ал. 4 след думите „кметът на общината“ се поставя запетая и се добавя „съответно началникът на Дирекцията за национален строителен контрол или оправомощено от него длъжностно лице“.
5. Алинея 5 се изменя така:
„(5) В случаите, когато собственикът на обект по ал. 1 или собственикът на имота, в който е поставен, е неизвестен, адресът на някой от тях е неизвестен или някой от тях не е установен на посочения от него адрес, констативният акт и заповедта за премахване се поставят на видно място върху обекта и на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, което се удостоверява с протокол, подписан от двама свидетели.“
6. В ал. 6 след думите „кметът на общината“ се поставя запетая и се добавя „съответно началникът на Дирекцията за национален строителен контрол или оправомощено от него длъжностно лице“.
7. В ал. 7 накрая се поставя запетая и се добавя „а за обекти, поставени на територията на националните курорти, определени с решение на Министерския съвет за селищни образувания с национално значение, и на територията на морските плажове – с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на туризма“.
8. Създава се ал. 9:
„(9) Въз основа на влязла в сила заповед по ал. 3 и протокол за извършени разходи по премахването се издава заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 418 от Гражданския процесуален кодекс.“
§ 11. В чл. 116, ал. 4 след думите „министърът на вътрешните работи“ съюзът „и“ се заменя със запетая, а след думите „Държавна агенция „Национална сигурност“ се добавя „и председателят на Държавна агенция „Разузнаване“.
§ 12. В чл. 124а, ал. 6 навсякъде след думите „министъра на вътрешните работи“ съюзът „или“ се заменя със запетая и навсякъде след думите „Държавна агенция „Национална сигурност“ се добавя „или от председателя на Държавна агенция „Разузнаване“.
§ 13. В чл. 124б, ал. 2 думите „и в един местен вестник“ се заличават.
§ 14. В чл. 128, ал. 2 в изречение първо думите „и в поне един местен вестник“ се заличават.
§ 15. В чл. 129, ал. 1 в изречение второ думата „Решението“ се заменя с „Обявлението за решението“.
§ 16. В чл. 131 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 т. 5 се изменя така:
„5. имотите, за които с предвижданията на плана се въвеждат ограничения в режима на застрояване и ползване.“
2. Създава се ал. 4:
„(4) Титулярите на сервитути по чл. 31, ал. 8 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура не са заинтересовани лица по смисъла на ал. 1.“
§ 17. В чл. 133 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 изречение второ се изменя така: „Изработването на план-извадка се разрешава от кмета на общината, а в случаите по чл. 124а, ал. 3 и 4 – съответно от областния управител или от министъра на регионалното развитие и благоустройството.“, а изречение трето се заличава.
2. В ал. 2 се създава изречение второ: „За разрешените и одобрени план-извадки се уведомява проектантът на проекта на подробен устройствен план.“
…………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.