Изм. и доп. на Закона за опазване на околната среда

3 February 2017
Comments 0
Категория: НОВИНИ
3 February 2017, Comments 0
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда 
§ 1. В чл. 20, ал. 1, т. 5 и 6 преди думата „която“ се добавя „разкриването на“.
§ 2. В чл. 81 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинеи 5 – 7 се изменят така:
„(5) За плановете, програмите и инвестиционните предложения или техните изменения или разширения, попадащи в обхвата на оценките по ал. 1, се извършва и оценка за съвместимостта по реда на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие.
(6) Извършване на ОВОС на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии съгласно приложения № 1 и 2, на части от инвестиционни предложения, когато те са единствено за целите на националната отбрана, или на инвестиционни предложения, които са вследствие на природни явления по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за защита при бедствия, се преценява за всеки конкретен случай. Преценката да не се извършва ОВОС се мотивира с решение на Министерския съвет по обосновано предложение на министъра на околната среда и водите и съответния компетентен орган по реда на специален закон, като се взема предвид очакваното неблагоприятно въздействие, което извършването на ОВОС би оказало върху целите на националната отбрана или за реагирането при природни явления.
(7) С изключение на случаите по чл. 98 процедурата по ОВОС на инвестиционни предложения може в изключителни случаи да не се провежда – по предложение на компетентния орган, когато предложенията се одобряват по процедура, включваща подобна оценка и при осигурен обществен достъп до информацията. При предложението за освобождаване се взема предвид очакваното неблагоприятно въздействие, което извършването на ОВОС би оказало върху целите на инвестиционното предложение.“
2. Създава се ал. 8:
„(8) В случаите по ал. 7:
1. компетентният орган мотивира дали друга подобна оценка е подходяща;
2. компетентният орган предоставя на засегнатата общественост информацията, получена чрез оценката по т. 1, както и информация относно решението за предоставяне на освобождаване и за причините и мотивите за освобождаването;
3. преди даване на съгласие министърът на околната среда и водите информира Европейската комисия за причините, обосноваващи освобождаването, и предоставя информацията по т. 2.“
§ 3. В чл. 88 се създава ал. 5:
„(5) При промяна на възложителя и/или преди изменение на плана или програмата възложителят, съответно новият възложител уведомява своевременно компетентния орган по околна среда.“
§ 4. В чл. 93 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Необходимостта от извършване на ОВОС по ал. 1 се преценява въз основа на:
1. следните характеристики на инвестиционното предложение:
а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост;
б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения;
в) използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие;
г) генериране на отпадъци;
д) замърсяване и вредно въздействие;
е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания;
ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето;
2. местоположението на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно:
а) съществуващо и одобрено земеползване;
б) относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства (включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие) в района и неговите подпочвени пластове;
в) абсорбционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита;
3. типа и характеристиките на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критериите по т. 1 и 2 по отношение на въздействието на инвестиционното предложение върху елементите по чл. 95, ал. 4, предвид:
а) степента и пространствения обхват на въздействието (като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати);
б) естеството на въздействието;
в) трансграничния характер на въздействието;
г) интензивността и комплексността на въздействието;
д) вероятността за въздействие;
е) очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието;
ж) комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения;
з) възможността за ефективно намаляване на въздействията;
4. обществения интерес към инвестиционното предложение.“
……….
……….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.