Изм. и доп. на Закона за етажната собственост

1 April 2016
Comments 0
Категория: НОВИНИ
1 April 2016, Comments 0
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за управление на етажната собственост
(обн., ДВ, бр. 6 от 2009 г.; изм., бр. 15 от 2010 г., бр. 8 и 57 от 2011 г., бр. 82 от 2012 г., бр. 66 от 2013 г. и бр. 98 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 6, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 5 след думите „не извършват“ се добавя „ремонтни“, а след думата „него“ се добавя „които да водят до влошаване на проектните показатели на характеристиките на строителни продукти, променени/заменени и/или първоначално вложени, както и/или дейности“.
2. В т. 9 след думата „преустройство“ се поставя запетая, съюзът „и“ се заличава и се добавя „основен ремонт и основно“.
3. В т. 12 след думата „преустройство“ се поставя запетая, съюзът „или“ се заличава и се добавя „основен ремонт или основно“.
4. Създава се нова т. 17:
„17. поддържат общите части на сградата и своя самостоятелен обект в техническо състояние, отговарящо на основните изисквания на чл. 169, ал. 1 от Закона за устройство на територията;“.
5. Създават се т. 18 и 19:
„18. се грижат за безопасната експлоатация на всички съоръжения и инсталации в сградата;
19. не извършват дейности в общите части на сградата, включително и по фасадата, които нарушават тяхната цялост и архитектурен вид, носимоспособността, устойчивостта на строителната конструкция, пожарната безопасност или безопасното ползване на сградата;“.
6. Досегашната т. 17 става т. 20.
§ 2. В чл. 7, ал. 2, т. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „като за собственика или ползвателя се посочва и електронна поща за уведомяване, ако разполага с такава“.
§ 3. В чл. 11, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 8 думите „доклада към“ се заличават.
2. В т. 10, буква „в“ преди думата „обновяване“ се добавя „основен ремонт и/или основно“.
3. Създава се нова т. 15:
„15. в рамките на нормативно установените срокове за изготвяне на технически паспорт приема решение за възлагане съставянето на технически паспорт за съществуващите сгради и одобрява договора с изпълнителя, приема доклада за извършеното обследване и направените оценки на техническите характеристики и съставения технически паспорт на сградата;“.
4. Досегашната т. 15 става т. 16.
§ 4. В чл. 13 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1, изречение второ след думата „часът“ се добавя „на поставянето“ и се създава изречение трето: „Общото събрание може да бъде насрочено и да се проведе най-рано на осмия ден след датата на поставяне на поканата, а в неотложни случаи – не по-рано от 24 часа след поставянето й.“
2. В ал. 2, 3 и 4 след думата „адрес“ се добавя „в страната“.
§ 5. В чл. 15, ал. 1 след думите „по чл. 17, ал. 2, т. 1 – 4“ се добавя „и 7“.
§ 6. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 5 думите „В протокола се вписват“ се заменят с „Протоколът съдържа“, а след думата „представляват“ се добавя „номера на самостоятелния обект, начина, по който са гласували лицата – „за“, „против“ или „въздържал се“, техен подпис“ и се поставя запетая.
2. В ал. 7 изречение трето се изменя така: „Копие от протокола от провеждане на общото събрание, заверен с надпис „Вярно с оригинала“, и приложенията към него се предоставят на собствениците, ползвателите или обитателите, а в случаите по чл. 13, ал. 2 се изпраща на посочената електронна поща или адрес в страната.“, и се създава изречение четвърто: „Когато в случаите по чл. 13, ал. 2 лицето не е посочило електронна поща или адрес в страната, на които да се изпращат копия на протоколи, то се смята за уведомено с поставяне на съобщението.“
§ 7. В чл. 17, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 5 думите „за обновяване“ се заменят със „за основно обновяване“.
2. В т. 6 думите „не по-малко от 67“ се заменят с „повече от 50“.
3. Създава се т. 7:
„7. за възлагане правомощията или на част от тях на управителния съвет (управителя), както и за възлагане на дейности по поддържането на общите части на сградата на юридически или физически лица, които не са собственици – с мнозинство повече от 67 на сто идеални части от общите части на етажната собственост.“
§ 8. В чл. 19, ал. 8 числото „50“ се заменя с „67“, след думите „физически лица“ се добавя „или на юридически лица“, изречение второ се изменя така: „Договорът за възлагане се одобрява с решение на общото събрание, взето с мнозинство повече от 67 на сто идеални части от общите части на етажната собственост, и се сключва от упълномощено от общото събрание лице за срок до две години.“, и се създават изречения трето и четвърто: „Договор, сключен за по-дълъг срок, се смята за сключен за две години, а клауза, предвиждаща автоматично подновяване на договора или превръщането му в безсрочен, се смята за недействителна. В срока на договора избраното физическо или юридическо лице има правата, задълженията и отговорността на управителния съвет (управителя) по този закон.“
§ 9. В чл. 21 се създава ал. 4:
„(4) При нововъзникнала етажна собственост избор на управителен съвет (управител) се провежда в 6-месечен срок от въвеждането на сградата в експлоатация.“
§ 10. В чл. 23 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) създава се нова т. 12:
„12. при поискване издава на собствениците документ за наличието или липсата на задължения към етажната собственост;“
б) досегашната т. 12 става т. 13.
2. В ал. 2 изречение първо се изменя така: „Управителният съвет (управителят) се отчита ежегодно и в края на мандата си с доклад пред общото събрание.“
§ 11. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „ремонт и обновяване“ се заменят с „основен ремонт и/или основно обновяване“.
2. В ал. 4 след думата „сградата“ се добавя „или за няколко сгради в режим на етажна собственост, които са изпълнени при свързано застрояване“ и навсякъде думата „(входовете)“ се заменя с „(входовете или сградите)“.
3. В ал. 6 накрая се добавя „и Закона за статистиката“.
§ 12. В чл. 27, ал. 6 думите „два еднообразни екземпляра“ се заменят с „един екземпляр“.
§ 13. В чл. 29, ал. 2, т. 2 и 3 след думата „заверено“ се добавя „с полагане на надпис „Вярно с оригинала“.
§ 14. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „собственик“ се поставя запетая и се добавя „като за задълженията към сдружението, станали изискуеми преди промяната на собствеността, отговаря старият собственик, освен ако при промяната на собствеността не е уговорено друго“.
2. В ал. 2 думите „средства за обновяване“ се заменят със „средства за основен ремонт и/или основно обновяване“.
§ 15. В чл. 33, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 5 думите „за обновяване“ се заменят със „за основно обновяване“.
2. В т. 6 думите „не по-малко от 67“ се заменят с „повече от 50“.
3. Създава се т. 7:
„7. за възлагане правомощията или част от тях на управителния съвет (управителя), както и за възлагане на дейности по поддържането на общите части на сградата, на юридически или физически лица, които не са собственици – с мнозинство повече от 67 на сто от представените идеални части в сдружението.“
§ 16. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2:
а) създава се нова т. 9:
„9. при поискване издава на собствениците документ за наличието или липсата на задължения към сдружението;“
б) досегашната т. 9 става т. 10.
2. В ал. 10 числото „50“ се заменя с „67“, след думите „физически лица“ се добавя „или на юридически лица“, изречение второ се изменя така: „Договорът за възлагане се одобрява с решение на общото събрание на сдружението, взето с мнозинство повече от 67 на сто от представените идеални части в сдружението, и се сключва от упълномощено от общото събрание на сдружението лице за срок до две години.“, и се създава изречение трето: „В срока на договора избраното физическо или юридическо лице има правата, задълженията и отговорността на управителния съвет (управителя) по този закон.“
§ 17. В чл. 40, ал. 2 думата „оповестяването“ се заменя с „получаването“.
§ 18. В чл. 43, ал. 2 думата „оповестяването“ се заменя с „получаването му“.
§ 19. Наименованието на глава трета се изменя така: „Регистрационен и уведомителен режим. Контрол“.
§ 20. В чл. 44, ал. 3 след думата „имената“ се поставя запетая и се добавя „електронната поща“.
§ 21. В чл. 46б след думата „имената“ се добавя „електронната поща“ и се поставя запетая, а думите „както и адрес за кореспонденция“ се заменят с „адрес в страната и копие на протокол за избор на управителен съвет (управител), заверено с полагане на надпис „Вярно с оригинала“ и приложенията към него“.
§ 22. Наименованието на глава четвърта се изменя така: „Поддържане, ремонт и основно обновяване на общите части“.
§ 23. В чл. 48, ал. 1, 3 и 4 думата „обновяване“ се заменя с „основно обновяване“.
§ 24. В чл. 49 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4 изречение първо се изменя така: „Кметът на общината или района или оправомощено от него длъжностно лице извършва проверка и издава заповед в срок до един месец от уведомяването по ал. 3, с която задължава собствениците да осъществят в определен срок ремонта по ал. 1, но не по-късно от три месеца.“
2. В ал. 5, изречение първо накрая се добавя „в срок до три месеца от изтичане на срока за ремонт по ал. 4“.
§ 25. В чл. 51, ал. 1 накрая се добавя „и членовете на техните домакинства независимо от етажа, на който живеят“.
§ 26. В чл. 52 ал. 3 се отменя.
§ 27. В глава четвърта се създава чл. 54а:
„Осигуряване на достъп
Чл. 54а. (1) При прието решение от общото събрание на собствениците и/или на сдружението на собствениците за извършване на дейности по чл. 6, ал. 1, т. 12 и отказ за осигуряване на достъп от страна на собственик до притежавания от него самостоятелен обект кметът на общината или района или оправомощено от него длъжностно лице извършва проверка и издава заповед, с която задължава собственика да осигури необходимия достъп. Заповедта се съобщава на собственика и на председателя на управителния съвет (управителя) и може да се обжалва пред административния съд по местонахождението на етажната собственост.
(2) Заповедта по ал. 1 се издава в срок до 1 месец след подадено искане от председателя на управителния съвет (управителя), придружено от констативен протокол за неосигурен достъп, съставен от управителния съвет (управителя) и двама собственици.
(3) Изпълнението на заповедта по ал. 1 се осъществява по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
§ 28. В чл. 56 се създават ал. 4 и 5:
„(4) Председател на управителен съвет (управител), който не изпълни задълженията си по чл. 49, aл. 1 – 3, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв.
(5) Когато физическо лице или юридическо лице, на което са възложени правомощия на управителен съвет (управител) по реда на чл. 19, ал. 8 и чл. 34, ал. 10, наруши или не изпълни задълженията, които то има по този закон като управителен съвет (управител), ако извършеното не съставлява престъпление, се наказва с глоба от 800 до 1500 лв. – за физическо лице, или с имуществена санкция от 1000 до 2000 лв. – за юридическо лице.“
§ 29. В чл. 56а се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) За неизпълнение на задължението по чл. 49, ал. 4 или 5 кметът на общината или района се наказва с глоба от 300 до 700 лв.“
§ 30. В чл. 57 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „ползватели“ се добавя „а при отказ от страна на управителя, протоколът се съставя от трима собственици и/или ползватели“, а след думата „дата“ се добавя „или период и място“.
2. В ал. 2 след думата „(управителя)“ се добавя „или на контролния съвет“, а думите „контрольора и двама собственици и/или ползватели“ се заменят с „трима собственици и/или ползватели“.
3. В ал. 3, изречение първо след думата „(управителя)“ се добавя „или един от собствениците, участвали в съставянето му“.
§ 31. В § 1 от допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 10 се изменя така:
„10. „Основно обновяване“ е „основно обновяване“ по смисъла на Закона за устройство на територията.“
2. В т. 12 преди думата „обновяване“ се добавя „основно“.
3. Създават се т. 17 и 18:
„17. „Адрес в страната“ е посочен от собственик, ползвател или обитател адрес за кореспонденция в Република България, на който собственикът, ползвателят или обитателят желае да получава съобщения. Адресът в страната може да бъде различен от настоящия или постоянния адрес.
18. „Основен ремонт“ е „основен ремонт“ по смисъла на Закона за устройство на територията.“

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.