Изм. и доп. на Наредба № 1 от 2010 г. за проектиране, изграждане и поддържане на ел. уредби за ниско напрежение в сгради

29 November 2016
Comments 0
Категория: НОВИНИ
29 November 2016, Comments 0
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2010 г. за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради (ДВ, бр. 46 от 2010 г.)
§ 1. Глава първа „Общи положения“ се изменя така:
„Чл. 1. (1) С наредбата се определят изискванията при проектиране, изграждане, проверка и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради, захранвани с променливо напрежение до 1000 V с номинална честота 50 или 400 Hz или с постоянно напрежение до 1500 V, наричани за краткост „електрически уредби в сгради“.
(2) С наредбата се определят правилата за проектиране, изграждане, проверка и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради, чрез които се осигурява:
1. безопасността на хората и домашните животни;
2. защитата на имуществото срещу опаснос­тите и вредите, които могат да възникнат при нормална работа на електрическите уредби;
3. правилното функциониране на уредбите.
Чл. 2. (1) Наредбата се прилага при изграждане на нови и при реконструкция и основен ремонт на електрически уредби, включително на зависими от тях части от съществуващи уредби, в сгради, помещения или части от тях, класифицирани като места с нормална пожарна опасност съгласно Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (обн., ДВ, бр. 96 от 2009 г.; попр., бр. 17 от 2010 г.; Решение № 13641 от 2010 г. на ВАС – бр. 101 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 75 от 2013 г. и бр. 69 и 89 от 2014 г.; изм., бр. 8 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 2 от 2016 г.).
(2) За електрически уредби в сгради, помещения или части от тях, класифицирани като места с повишена пожарна опасност и/или места с експлозивна опасност, се спазват изискванията на тази наредба и на наредбата по ал. 1.
(3) Наредбата се прилага за:
1. електрически уредби на:
а) сгради на основното застрояване с жилищно, общественообслужващо, производствено, смесено и друго предназначение;
б) второстепенни, стопански и други постройки на допълващото застрояване;
в) временни строежи и преместваеми обекти;
2. специфични електрически уредби и части от такива уредби:
а) токови кръгове, различни от вътрешното окабеляване на машини, които работят при напрежения, превишаващи 1000 V, но са получени от уредби с напрежение до 1000 V (например вериги на рекламно (неоново) осветление или електростатични филтри за пречистване на въздуха);
б) кабелни системи и инсталации, които не са обект на стандарти за оборудване (машини с електрическо захранване, електрически табла);
в) електрически уредби на собственика/ползвателя на сградата, разположени извън сградата;
г) фиксирани (стационарни) инсталации за информационно, комуникационно, сигнално, контролно и друго подобно оборудване (с изключение на радиосъоръженията и крайните далекосъобщителни устройства), които не са елемент от вътрешната електрическа част на това оборудване;
3. електрически уредби, които са свързани с предназначението на сградите, но са разположени в близост до тях.
Чл. 3. Наредбата не се прилага за:
1. електрически уредби в сгради или в помещения, в които се произвеждат или съхраняват взривни вещества;
2. електроразпределителни мрежи за обществено снабдяване с електрическа енергия, както и за електропроизводство и електро­пренос в такива мрежи;
3. съоръжения за намаляване на електромагнитни смущения с изключение на случаите, когато техните характеристики могат да окажат неблагоприятно въздействие върху безопасността на електрическите уредби в сгради;
4. специфични части от асансьорни уредби – например веригите за управление и сигнализация;
5. външни мълниезащитни уредби на сгради (за защита при преки попадения на мълнии);
6. специфичното присъщо електрообзавеждане на машини и съоръжения с изключение на неговия избор в съответствие с приложението му в електрическата уредба;
7. електрически съоръжения, апарати и други устройства, предназначени за използване при променливо напрежение от 50 V до 1000 V и при постоянно напрежение от 75 V до 1500 V, които са градивни елементи за електрически уредби в сгради, с изключение на техния избор в съответствие с приложението им в електрическата уредба.
Чл. 4. (1) При проектирането на електрически уредби в сгради трябва да се осигуряват:
1. безопасност при изграждането, нормалната експлоатация и аварийните режими, които е било възможно да бъдат предвидени;
2. надеждност при експлоатацията;
3. ремонтопригодност;
4. електроенергийна ефективност.
(2) За осигуряване на безопасността се прилагат мерки за:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.